Teema

Keskerakonna programm Riigikogu valimistel 2023. aastal

Jaga:
Ava Kanbani vaades

"Hea valija!

Viimased aastad on olnud Eesti inimestele ja ettevõtetele keerulised: COVID-19 pandeemia, rekordiliselt kallinenud toidu- ja esmatarbekaubad, energiakriis ning Venemaa alustatud sõda Ukraina vastu on toonud palju ebakindlust. Peame leidma ühiselt tee, mis viib meid edasi, hoiab Eesti riiki ja inimesi. Peame tegutsema julgelt inimeste heaks!

Eesti Keskerakond leiab, et valitsus ei saa ega tohi pealt vaadata inimeste toimetulekuraskuste süvenemist, ettevõtete sulgemist ja töötuse kasvu. Oleme kindlalt olukorras, kus me olla ei taha, näidates parimaid tulemusi majanduslanguses ja inflatsioonis. Me ei tohi korrata vigu, mis said tehtud 2009. aasta majanduskriisi ajal.

Meie pakume lahendusi ja meil on tugev ning kogenud meeskond, kes oskab ideed ellu viia. Keskerakond on oma tugevust aastate jooksul tõestanud nii peaministrierakonnana, opositsioonis kui ka kohalikes omavalitsustes üle Eesti, sealhulgas pealinnas Tallinnas. Me peame oluliseks ühiskonna suuremat sidusust, inimeste ja ettevõtete hakkama saamist ning abikäe ulatamist nendele, kes seda vajavad.

Ärme lase end uinutada äärmustel ja must-valgetel valikutel. Peame täna olema julged, kuid tasakaalukad, tegutsema kiiresti, aga arukalt ja silmas pidama iga Eestimaa inimest. Vaid siis saame ületada meie teel olevad kriisid, tagada inimeste toimetulek ja kodumaa julgeolek. Meie valimisplatvorm toob selgelt välja, miks tuleb valida 5. märtsil just Eesti Keskerakonda!

Toeta oma ringkonnas Keskerakonna kandidaati!

Jüri Ratas
Keskerakonna esimees"

Valimisplatvorm (PDF-formaadis): https://www.keskerakond.ee/files/valimisplatvorm3.pdf

Kokku lubadust 719
Filtreeri staatuse järgi:

Lubatud

719

Kahekordistame riigipoolset rahastust haridusasutuste toitlustusele

Tagame kõigile lasteaia ning koolilastele riigi poolt rahastatud tervisliku eestimaise toidu

Tagame igale lapsele tasuta lasteaiakoht

Tagada igale lapsele tasuta lasteaiakoht. Kompenseerime kohalikele omavalitsustele sellega kaasnevad kulud

Tõstame õpetajate keskmine palk lähiaastatel 3000 euroni

Tõstame õpetajate keskmine palk lähiaastatel 3000 euroni ning suurendada riigi ja omavalitsuse koostöös teiste haridustöötajate palkasid, hoides need konkurentsivõimelisena võrreldes Eesti keskmise palgaga. Peame oluliseks, et haridustöötajate palgaläbirääkimistesse oleksid kaasatud ametiühingute esindajad

Väärtustame eripedagooge, sotsiaalpedagooge, koolipsühholooge, huvijuhte ja logopeede õpetajatega võrdselt

Pöörame senisest rohkem rõhku eripedagoogide koolitamisele ja nende teenuste kättesaadavuse parandamisele haridusasutustes

Tagame hea ja turvaline hariduskeskkond kõikides Eesti omavalitsustes

Käivitame investeeringute programmi korrastamaks ning kaasajastamaks meie haridusasutused üle Eesti

Toetame programme, mis õpetavad õpilastele liikumisharjumusi ja tervislikke eluviise

Teeme selleks koostööd riigi, kohalike omavalitsuste, haridusasutuste, lapsevanemate ning erasektoriga

Tagame koolide rahastuses regionaalse eripäraga arvestamine.

Meie eesmärk on hoida avatuna koolid ja haridusasutused väiksemates Eesti asulates

Tõstame õpetajate haridustehnoloogilist pädevust

Tõstame õpetajate haridustehnoloogilist pädevust ja sidume õppekavad rohkem innovaatiliste lahendustega nii iseseisvas töös kui ka koolitunnis

Toetada õpetajaid ja tugispetsialiste õppevahendite koostamisel ja hankimisel

Tagame riikliku õppekava rakendamiseks piisaval hulgal õpetajaid ja tugispetsialiste ning toetada koole õppevahendite koostamisel ja hankimisel. Eestikeelse hariduse arendamise protsessis peame tagama, et üldhariduskoolide õpilaste teadmiste tase ja õppetöö kvaliteet ei lange. Keskerakond ei toeta poliitkampaania korras läbiviidavat üleminekut eestikeelsele haridusele, mis seab ohtu õppekvaliteedi ja vajalike õpetajate tagamise nii eesti- kui venekeelsetes koolides

Võimaldame vene emakeelega õpilastele osaliselt vene- või kakskeelset õpet koos süvendatud eesti keele õppega

Võimaldame õppekvaliteedi tagamiseks vene emakeelega õpilastele osaliselt vene- või kakskeelset õpet koos süvendatud eesti keele õppega. Tagame neile vajalike teadmiste omandamine ning paremad võimalused edasiõppimiseks ja kutse omandamiseks. Toetame riiklikult erinevate keelekümblusmetoodikate ja lõimitud õppekavade kasutamist alus- ja üldhariduses

Jätkame ja suurendame programmi „Eestikeelne õpetaja haridusasutuses“

Jätkame ja suurendada programmi „Eestikeelne õpetaja haridusasutuses“, mille raames riik palkab eestikeelseid õpetajaid venekeelsetesse lasteaedadesse ja koolidesse

Muudame kehtivaid põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise tingimusi

Muudame kehtivaid põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise tingimusi, et tagada selgem ja ühetaoline koolilõpetajate kohtlemine edasiõppimisel

Vähendame üldhariduskoolide õpetajate halduskoormust ja bürokraatiat

Vähendame üldhariduskoolide õpetajate halduskoormust ja bürokraatiat, suurendades koolides tugipersonali osakaalu

Parandame lastele vajalike tugiteenuste kättesaadavus

Parandame tervise-, sotsiaal- ja haridusvaldkonna koostööd kindlustamaks lastele vajalike tugiteenuste kättesaadavus ning kvaliteet olenemata lapse elukohast ja haridusliku erivajaduse olemasolust

Muudame lasteaiad, põhikoolid, gümnaasiumid ja kutsekoolid turvaliseks ning kiusamisvabaks.

Muudame lasteaiad, põhikoolid, gümnaasiumid ja kutsekoolid turvaliseks ning kiusamisvabaks. Rakendame senisest tõhusamaid meetmeid koolivägivalla ennetamiseks ning aidata ohvreid professionaalse nõustamise kaudu

Edendame sotsiaalmeedias käitumise norme

Edendame koostöös lapsevanemate ja õpetajatega põhihariduse raames sotsiaalmeedias käitumise norme, kaitsmaks iga lapse identiteeti ning vältimaks virtuaalkiusamist

Laiendame koolides tehnoloogia-, robootika- ja programmeerimisõpet

Laiendame koolides tehnoloogia-, robootika- ja programmeerimisõpet. Tagame igale kooliõpilasele vahendid IT-ainete õppimiseks

Riigikaitseõpetus koolides peab olema kohustuslik osa õppeprogrammist

Panustame haridusprogrammis senisest rohkem isamaalisse kasvatusse, riigikaitseõpetus koolides peab olema kohustuslik osa õppeprogrammist

Võimaldame igale koolilõpetajale B-kategooria autojuhiload

Laiendame üldhariduskoolides autokooli teooria ja sõiduõpet võimaldamaks koolilõpetajal saada riigi toetusega B-kategooria autojuhiload.

Hoiame Eesti rahanduspoliitikas kindlat ning stabiilset joont

Hoiame Eesti rahanduspoliitikas kindlat ning stabiilset joont. Riigi rahandusstrateegia peab olema jätkusuutlik, riigivõlg tuleb hoida stabiilsena ning laenuraha tohib kasutada riiklikult olulisteks investeeringuteks ja majanduse elavdamiseks.

Toetame riigieelarve laiapõhjalist revideerimist, et vaadata üle riigi kulude optimaalne planeerimine

Toetame riigieelarve laiapõhjalist revideerimist, et vaadata üle riigi kulude optimaalne planeerimine.

Rakendame vähemalt 20 miljoni euro ulatuses kaasava riigieelarve põhimõtet

Rakendame vähemalt 20 miljoni euro ulatuses kaasava riigieelarve põhimõtet.

Viime läbi kodanikupalga pilootprojekt mõnes regioonis või omavalitsuses

Viime läbi kodanikupalga pilootprojekt mõnes regioonis või omavalitsuses.

Tõstame keskmise vanaduspensioni koos indekseerimisega ja erakorraliste pensionitõusudega vähemalt 1000 euroni aastaks 2027

Vähendame lõhet keskmise pensioni ja palga vahel. Tõstame keskmise vanaduspensioni koos indekseerimisega ja erakorraliste pensionitõusudega vähemalt 1000 euroni aastaks 2027.

Suuname laekuvatest keskkonnatasudest suurem osa kohalikele omavalitsustele

Suuname laekuvatest keskkonnatasudest suurem osa kohalikele omavalitsustele. Eraldame senisest suurema osa põlevkivi ressursitasust Ida-Virumaa omavalitsustele.

Eraldame senisest suurema osa põlevkivi ressursitasust Ida-Virumaa omavalitsustele

Suuname laekuvatest keskkonnatasudest suurem osa kohalikele omavalitsustele. Eraldame senisest suurema osa põlevkivi ressursitasust Ida-Virumaa omavalitsustele.

Analüüsime taluvustasu maksmise laiendamist erinevates valdkondades

Analüüsime taluvustasu maksmise laiendamist erinevates valdkondades.

Loome kõiki krediidiasutusi ja -andjaid ühendav riiklik krediidiandmete register

Loome kõiki krediidiasutusi ja -andjaid ühendav riiklik krediidiandmete register.

Suurendame riiklikku järelevalvet tarbijakrediiti pakkuvate ettevõtete üle ning tõsta tarbijate teadlikkust krediiditeenuste osas

Suurendame riiklikku järelevalvet tarbijakrediiti pakkuvate ettevõtete üle ning tõsta tarbijate teadlikkust krediiditeenuste osas.

Võrdsustame tulumaksuvaba miinimum Eestis kehtiva alampalga määraga

Võrdsustame tulumaksuvaba miinimum Eestis kehtiva alampalga määraga. Maksumuudatus jätab väiksemat ja keskmist sissetulekut teenivatele inimestele aastas kätte kuni 1100 eurot rohkem.

Kehtestame õiglane ja lihtne kolmeastmeline tulumaksusüsteem

Kõigile kehtib alampalga suurune tulumaksuvabastus. Alampalgast kuni kahe keskmise palgani saadavat tulu maksustatakse 20-protsendilise tulumaksumääraga. Kahte keskmist palka ületavat tuluosa maksustatakse 30-protsendilise tulumaksumääraga.

Toetame sotsiaalmaksulae kehtestamist, et soodustada kõrgepalgaliste töökohtade loomist

Toetame sotsiaalmaksulae kehtestamist, et soodustada kõrgepalgaliste töökohtade loomist.

Algatame tööandjapensioni seadustamine

Algatada tööandjapensioni seadustamine.

Võimaldame täiendavate vabatahtlike sissemaksete tegemist kogumispensioni

Võimaldada täiendavate vabatahtlike sissemaksete tegemist kogumispensioni. Anname II pensionisambast lahkunutele võimaluse erakorraliselt süsteemiga uuesti liituda.

Anname II pensionisambast lahkunutele võimaluse erakorraliselt süsteemiga uuesti liituda

Võimaldada täiendavate vabatahtlike sissemaksete tegemist kogumispensioni. Anname II pensionisambast lahkunutele võimaluse erakorraliselt süsteemiga uuesti liituda.

Kehtestame jagamismajanduses loodud töökohtade aus ja läbipaistev maksustamine

Kehtestame jagamismajanduses loodud töökohtade aus ja läbipaistev maksustamine.

Rakendame Eestis tegutsevate suurkorporatsioonide maksustamist siin teenitud tulult

Rakendame Eestis tegutsevate suurkorporatsioonide maksustamist siin teenitud tulult. Eesti inimeste raha ei tohi liikuda meie majandusest välja.

Analüüsime kogu senist aktsiisipoliitikat ning ühtlustada see lähiriikidega

Analüüsime kogu senist aktsiisipoliitikat ning ühtlustada see lähiriikidega.

Langetame ravimite käibemaksu

Langetame ravimite ja toidukaupade käibemaksu. Alandame ravimite käibemaksu määra üheksalt protsendilt viiele ning vabastame retseptiravimid käibemaksust.

Langetame toidukaupade käibemaksu

Alandame toiduainete käibemaksu määra kahekümnelt protsendilt viiele protsendile, et aidata pidurdada toiduainete kiiret hinnatõusu.

Turismisektori konkurentsivõime tõstmiseks vähendada toitlustusteenuste käibemaksu hotellindusega samale tasemele

Turismisektori konkurentsivõime tõstmiseks vähendada toitlustusteenuste käibemaksu hotellindusega samale tasemele.

Vähendame raamatute ja e-raamatute käibemaksumäära viiele protsendile

Vähendame raamatute ja e-raamatute käibemaksumäära viiele protsendile.

Muudame dividendidelt kogutud tulumaksu jaotust nii, et osa laekuvast maksutulust läheks maksumaksja elukohajärgse omavalitsuse eelarvesse

Muudame dividendidelt kogutud tulumaksu jaotust nii, et osa laekuvast maksutulust läheks maksumaksja elukohajärgse omavalitsuse eelarvesse.

Laiendame kohalike omavalitsuste finantsautonoomiat. Anname kohalikele omavalitsustele võimaluse kehtestada kohaliku maksuna turismimaks

Laiendame kohalike omavalitsuste finantsautonoomiat. Anname kohalikele omavalitsustele võimaluse kehtestada kohaliku maksuna turismimaks.

Tõstame tervise edendamiseks tehtavate kulude maksuvaba piirmäära 800 euroni aastas

Suurendame tööandja maksuvabastust töötaja tervise edendamiseks tehtavatelt kulutustelt. Tõstame tervise edendamiseks tehtavate kulude maksuvaba piirmäära 800 euroni aastas.

Suuname hiigelkasumeid teenivad kommertspangad senisest rohkem panustama riigikassasse ja osalema ühiskondlikes programmides

Suuname hiigelkasumeid teenivad kommertspangad senisest rohkem panustama riigikassasse ja osalema ühiskondlikes programmides.

Suurendame järgmise nelja aasta jooksul alampalka, et Eesti kehtiv alampalk oleks üle 1000 euro kuus

Suurendame järgmise nelja aasta jooksul alampalka, et Eesti kehtiv alampalk oleks üle 1000 euro kuus.

Käivitame miljardi euro suurune riigi abipakett, aitamaks kaasa Eesti ettevõtluse konkurentsivõime hoidmisele ja arendamisele

Käivitame miljardi euro suurune riigi abipakett, aitamaks kaasa Eesti ettevõtluse konkurentsivõime hoidmisele ja arendamisele. Peame vajalikuks eraldada teedetaristu ehituseks 300 miljonit eurot, energiatoetusteks ja efektiivsema energiataristu arendamiseks ettevõtetele 300 miljonit eurot, riigi tellimusteks ehitussektoris 200 miljonit eurot ning innovatsiooni ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtuks Ida- Virumaal 200 miljonit eurot.

Töötame rohkem Eesti majanduskasvu potentsiaali ning avaliku sektori efektiivsuse tõstmise nimel

Töötame rohkem Eesti majanduskasvu potentsiaali ning avaliku sektori efektiivsuse tõstmise nimel.

Jätkame tööstusparkide arendamist ning toetamist, loomaks võimalusi väärtusahela tekkeks erinevatesse Eesti regioonidesse

Jätkame tööstusparkide arendamist ning toetamist, loomaks võimalusi väärtusahela tekkeks erinevatesse Eesti regioonidesse.

Ergutame kõrge lisandväärtusega töökohtade loomiseks tehnikaharidust koolides

Ergutame kõrge lisandväärtusega töökohtade loomiseks tehnikaharidust koolides ning Jätkame elukestva õppe põhimõtete rakendamist inimeste teadmiste ja oskuste ajakohastamisel.

Jätkame elukestva õppe põhimõtete rakendamist inimeste teadmiste ja oskuste ajakohastamisel

Ergutame kõrge lisandväärtusega töökohtade loomiseks tehnikaharidust koolides ning Jätkame elukestva õppe põhimõtete rakendamist inimeste teadmiste ja oskuste ajakohastamisel.

Teeme Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse kaudu tööstussektorile kättesaadavaks vajalikud finantsinstrumendid heade majandustulemuste saavutamiseks

Teeme Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse kaudu tööstussektorile kättesaadavaks vajalikud finantsinstrumendid heade majandustulemuste saavutamiseks.

Suurendame teadusarendustegevuse rahastamist ettevõtluse kaudu ning vähendada piiravaid bürokraatlikke meetmeid

Suurendame teadusarendustegevuse rahastamist ettevõtluse kaudu ning vähendada piiravaid bürokraatlikke meetmeid.

Tõstame transiidisektori konkurentsivõimet läbi uute turgude

Tõstame transiidisektori konkurentsivõimet läbi uute turgude.

Liigume jätkusuutliku ja keskkonnahoidliku majandusmudeli suunas langetamata meie ettevõtete konkurentsivõimet võrreldes teiste riikidega

Liigume jätkusuutliku ja keskkonnahoidliku majandusmudeli suunas langetamata meie ettevõtete konkurentsivõimet võrreldes teiste riikidega.

Väärindame Eesti maavarasid ja toorainet koduriigis

Väärindame Eesti maavarasid (haruldased muldmetallid, -maagid jne) ja toorainet koduriigis, et soodustame kõrge lisandväärtusega töökohtade teket üle Eesti.

Koostame keskkonnahoidliku majanduse tagamiseks kliimaseadus

Koostame keskkonnahoidliku majanduse tagamiseks kliimaseadus. Seaduses peab olema lisaks keskkonnaliste eesmärkide püstitamisele selgitatud nende mõju Eesti majanduse konkurentsivõimele. Tagame Eesti ettevõtetele sujuvama ülemineku kliimapoliitika eesmärkide saavutamisel.

Leevendame ettevõtjate halduskoormust ning bürokraatiat

Leevendame ettevõtjate halduskoormust ning bürokraatiat. Riik peab rakendama andmete kogumisel ühekordse küsimise põhimõtet.

Soodustame uute töökohtade loomist

Soodustame uute töökohtade loomist. Toetame sotsiaalmaksu erandeid alustavatele ettevõtetele, mis asuvad kõrgema töötuse tasemega regioonides. Eraldi tähelepanu pöörame Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti äärealade traditsiooniliste valdkondade töökohtade hoidmisele ning loomisele.

Toetame sotsiaalmaksu erandeid alustavatele ettevõtetele, mis asuvad kõrgema töötuse tasemega regioonides

Soodustame uute töökohtade loomist. Toetame sotsiaalmaksu erandeid alustavatele ettevõtetele, mis asuvad kõrgema töötuse tasemega regioonides. Eraldi tähelepanu pöörame Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti äärealade traditsiooniliste valdkondade töökohtade hoidmisele ning loomisele.

Võimaldame rahvaaktsiate emiteerimist, et Eesti ettevõtetel ja inimestel oleks võimalik investeerida rohkem meie riigiettevõtetesse

Võimaldame rahvaaktsiate emiteerimist, et Eesti ettevõtetel ja inimestel oleks võimalik investeerida rohkem meie riigiettevõtetesse. Me ei võõrandame strateegilisi äriühinguid, mis tegutsevad valdkondades, kus puudub konkurents ning mille võõrandamemine võib suurendame julgeolekuriske ning ohustada elutähtsate teenuste osutamist.

Kaalume riigivõlakirjade suuremat emiteerimist, et pensionifondidel oleks võimalik investeerida Eesti majandusse

Kaalume riigivõlakirjade suuremat emiteerimist, et pensionifondidel oleks võimalik investeerida Eesti majandusse.

Toetame kaasaegse konverentsi-, messi- ja kultuurikeskuse loomist Eestisse koostöös avaliku ja erasektoriga

Toetame kaasaegse konverentsi-, messi- ja kultuurikeskuse loomist Eestisse koostöös avaliku ja erasektoriga. Kaalume võimalust riigikaasfinantseerimisel kohandada selleks Tallinna Linnahall.

Kaalume võimalust riigikaasfinantseerimisel kohandada Tallinna Linnahalli konverentsikeskuseks

Toetame kaasaegse konverentsi-, messi- ja kultuurikeskuse loomist Eestisse koostöös avaliku ja erasektoriga. Kaalume võimalust riigikaasfinantseerimisel kohandada selleks Tallinna Linnahall.

Laiendame tööhõive suurendamiseks ümberõppe ja täiendkoolituste võimalusi

Laiendame tööhõive suurendamiseks ümberõppe ja täiendkoolituste võimalusi.

Arendame üle Eesti kvaliteetset ühistranspordivõrku, sh nõudetransporti, eesmärgiga tagada kõikjal Eestis vajadustele vastavad liikumisvõimalused

Arendame üle Eesti kvaliteetset ühistranspordivõrku, sh nõudetransporti, eesmärgiga tagada kõikjal Eestis vajadustele vastavad liikumisvõimalused.

Anname kõigile inimestele võimaluse kasutada tasuta ühistransporti Tallinnas ja kõigis teistes tasuta ühistranspordiga omavalitsustes

Anname kõigile inimestele võimalus kasutada tasuta ühistransporti Tallinnas ja kõigis teistes tasuta ühistranspordiga omavalitsustes. Töötame välja vajalikud meetmed omavalitsustele saamata jääva tulu kompenseerimiseks.

Toetame Tallinn-Helsingi tunneli kavandamist ning Rail Balticu valmimist

Toetame Tallinn-Helsingi tunneli kavandamist ning Rail Balticu valmimist. Peame oluliseks, et Rail Balticu trassil oleks piisavalt kohalikke peatusi, et pakkuda inimestele mugavat ja kiiret rongiühendust.

Kiirendame Tallinn-Tartu, Tallinn-Pärnu ja Tallinn-Narva maanteede valmimist 2+2-realisena hiljemalt 2030. aastaks

Kiirendame Tallinn-Tartu, Tallinn-Pärnu ja Tallinn-Narva maanteede valmimist 2+2-realisena hiljemalt 2030. aastaks. Töötame välja teedeehituse pika plaani ning tagame selle elluviimiseks stabiilse rahastuse. Teedeehitust rahastame pangalaenu või avaliku ja erasektori koostöölepingu alusel.

Kiirendame kruusakattega riigiteede mustkatte alla viimist, selleks eraldame riigieelarvest igal aastal 25 miljonit eurot.

Kiirendame kruusakattega riigiteede mustkatte alla viimist, selleks eraldame riigieelarvest igal aastal 25 miljonit eurot.

Rakendame riigieelarves eraldi toetusmeede kohalikele omavalitsustele ettevõtlusega seotud teede korrastamiseks

Rakendame riigieelarves eraldi toetusmeede kohalikele omavalitsustele ettevõtlusega seotud teede korrastamiseks, eesmärgiga aidata ettevõtlust erinevates Eesti regioonides.

Pakkume kvaliteetset, taskukohast ning kiiret laevaühendust mandri ja suur- ning väikesaarte vahel

Pakkuda kvaliteetset, taskukohast ning kiiret laevaühendust mandri ja suur- ning väikesaarte vahel. Toetame saareelanike eelisülevedu võrreldes teiste reisijatega. Ostame mandri ning suur- ja väikesaarte vaheliseks ühenduseks uued laevad.

Toetame kohalike sadamate ja muulide rajamist ning korrastamist

Toetame kohalike sadamate ja muulide rajamist ning korrastamist. Peame oluliseks liikuda edasi riigi ja erasektori koostöös Sillamäe reisiterminali rajamisega, et elavdada sealse piirkonna majandust.

Liigume edasi riigi ja erasektori koostöös Sillamäe reisiterminali rajamisega, et elavdada sealse piirkonna majandust

Toetame kohalike sadamate ja muulide rajamist ning korrastamist. Peame oluliseks liikuda edasi riigi ja erasektori koostöös Sillamäe reisiterminali rajamisega, et elavdada sealse piirkonna majandust.

Jätkame Rohuküla raudtee ehitamist

Jätkame Rohuküla raudtee ehitamist. Esimene rong peab Haapsalusse jõudma hiljemalt 2027. aastaks.

Korraldada mandri ja Muhumaa vahele püsiühenduse loomise otsustamiseks sellega seotud kohalikes omavalitsustes rahvaküsitlus

Korraldada mandri ja Muhumaa vahele püsiühenduse loomise otsustamiseks sellega seotud kohalikes omavalitsustes rahvaküsitlus.

Arendame üle Eesti kaasaegseid raudteeühendusi

Arendame üle Eesti kaasaegseid raudteeühendusi ning soodustame uute keskkonnasäästlike rongide kasutuselevõttu.

Soodustame uute keskkonnasäästlike rongide kasutuselevõttu

Arendame üle Eesti kaasaegseid raudteeühendusi ning soodustame uute keskkonnasäästlike rongide kasutuselevõttu.

Tagame rahvusvahelised lennuühendused Tallinnast ja teistest Eesti regionaalsetest keskustest

Tagame rahvusvahelised lennuühendused Tallinnast ja teistest Eesti regionaalsetest keskustest, et arendada Eestit majandus- ja turismisihtkohana.

Tagame kvaliteetne ja mugav lennuühendus Tallinnast Hiiumaale ning Saaremaale.

Tagame kvaliteetne ja mugav lennuühendus Tallinnast Hiiumaale ning Saaremaale.

Toetame omavalitsusi jalgrattastrateegiate koostamisel ja elluviimisel

Toetame omavalitsusi jalgrattastrateegiate koostamisel ja elluviimisel.

Toetame transpordis uute loodussõbralike kütuste kasutusele võtmist

Toetame transpordis uute loodussõbralike kütuste kasutusele võtmist. Arendame taristut biogaasi ja vesiniku kasutavate transpordivahendite jaoks.

Arendame taristut biogaasi ja vesiniku kasutavate transpordivahendite jaoks

Toetame transpordis uute loodussõbralike kütuste kasutusele võtmist. Arendame taristut biogaasi ja vesiniku kasutavate transpordivahendite jaoks.

Suurendame liinimahte maakondlikel liinidel

Suurendame liinimahte maakondlikel liinidel, kuna ühistranspordi kasutamine on praeguses kiires hinnatõusu olukorras suurenenud. Soodustame tasuta ühistranspordi liinide korraldamist üle maakondlike piiride.

Soodustame tasuta ühistranspordi liinide korraldamist üle maakondlike piiride

Suurendame liinimahte maakondlikel liinidel, kuna ühistranspordi kasutamine on praeguses kiires hinnatõusu olukorras suurenenud. Soodustame tasuta ühistranspordi liinide korraldamist üle maakondlike piiride.

Toetame erinevate ühistranspordiliikide kasutamise integreerimist ning nende sõidugraafikute omavahelist sobitamist

Erinevate ühistranspordiliikide kasutamise integreerimist ning nende sõidugraafikute omavahelist sobitamist. Soodustame tuleb ka ühistranspordi sõlmpunktide juures jalgrattataristu arendamist.

Soodustame tuleb ka ühistranspordi sõlmpunktide juures jalgrattataristu arendamist.

Erinevate ühistranspordiliikide kasutamise integreerimist ning nende sõidugraafikute omavahelist sobitamist. Soodustame tuleb ka ühistranspordi sõlmpunktide juures jalgrattataristu arendamist.

Jätkame korterelamute renoveerimistoetuste programmi, et muuta kogu elamufond energiatõhusamaks.

Kaasajastame elamufondi väljaspool suurlinnu, et pakkuda mugavaid elamistingimusi ka maapiirkondades. Jätkame korterelamute renoveerimistoetuste programmi, et muuta kogu elamufond energiatõhusamaks.

Kaasajastame elamufondi väljaspool suurlinn

Kaasajastame elamufondi väljaspool suurlinnu, et pakkuda mugavaid elamistingimusi ka maapiirkondades. Jätkame korterelamute renoveerimistoetuste programmi, et muuta kogu elamufond energiatõhusamaks.

Viiame ellu „Ehituse pikk vaade 2035“ rakenduskava

Viiame ellu riigi, kohalike omavalitsuste ja erasektori vahel kokkulepitud visiooni „Ehituse pikk vaade 2035“ rakenduskava.

Jätkame üle Eesti üürimajade programmiga

Jätkame üle Eesti üürimajade programmiga.

Elektri miinimumvajadus peab olema tagatud kõigile inimestele ja ettevõtetele taskukohase hinnaga

Energia jõudmist inimeste ja ettevõteteni taskukohase hinnaga. Elektri miinimumvajadus peab olema tagatud kõigile inimestele taskukohase hinnaga.

Kiirendame elektriliinide maa alla viimist üle Eesti, et tagada stabiilsem elektrivarustuskindlus

Kiirendame elektriliinide maa alla viimist üle Eesti, et tagada stabiilsem elektrivarustuskindlus.

Arendame elektrivõrgu taristut üle Eesti, arvestamaks heitlikke ilmastikuolusid, muutusi energiaturgudel ja tootmisel

Arendame elektrivõrgu taristut üle Eesti, arvestamaks heitlikke ilmastikuolusid, muutusi energiaturgudel ja tootmisel. Elering koostöös jaotusvõrgu ettevõtjatega peab tugevdama elektrivõrku saartel ning Eesti lääne- ja kaguosas.

Peame koostöös Eleringiga tugevdama elektrivõrku saartel ning Eesti lääne- ja kaguosas

Arendame elektrivõrgu taristut üle Eesti, arvestamaks heitlikke ilmastikuolusid, muutusi energiaturgudel ja tootmisel. Elering koostöös jaotusvõrgu ettevõtjatega peab tugevdama elektrivõrku saartel ning Eesti lääne- ja kaguosas.

Soojusenergia ja elektrienergia koostootmisjaamade rajamist üle Eesti.

Soojusenergia ja elektrienergia koostootmisjaamade rajamist üle Eesti.

Jätkame põlevkivielektri tootmist seni kuni energiasõltumatus ja varustuskindlus on tagatud muude juhtivate elektritootmise võimsustega

Jätkame põlevkivielektri tootmist seni kuni energiasõltumatus ja varustuskindlus on tagatud muude juhtivate elektritootmise võimsustega.

Fikseerime riiklike seisukohtadena põlevkiviõli tootmise jätkamine

Fikseerime riiklike seisukohtadena põlevkiviõli tootmise jätkamine. Soodustame läbi innovatsiooni kogu põlevkivisektori keskkonnajalajälje vähendamist.

Soodustame läbi innovatsiooni kogu põlevkivisektori keskkonnajalajälje vähendamist

Fikseerime riiklike seisukohtadena põlevkiviõli tootmise jätkamine. Soodustame läbi innovatsiooni kogu põlevkivisektori keskkonnajalajälje vähendamist.

Toetame Eestis riigi energia omatarbimise katmist taastuvenergiaga 2030. aastaks

Toetame Eestis riigi energia omatarbimise katmist taastuvenergiaga 2030. aastaks. Suurendame taastuvenergia osakaalu nii elektri- kui soojuse tootmisel ja transpordikütuste tarbimisel ning tagame energiaturul kõikide tootjate, sh mikrotootjate võrdse kohtlemise.

Toetame biomassi, sh põllumajandusliku biomassi ja biojäätmete kasutamise suurendamist energia tootmisel

Toetame biomassi, sh põllumajandusliku biomassi ja biojäätmete kasutamise suurendamist energia tootmisel.

Toetame Eestisse LNG püsiterminali rajamist

Toetame Eestisse LNG püsiterminali rajamist.

Lubame Eesti Energia tootmisvõimsuste piisaval tasemel hoidmist, et Eestis oleks tagatud energiajulgeolek

Eesti Energia tootmisvõimsuste piisaval tasemel hoidmist, et Eestis oleks tagatud energiajulgeolek.

Kasutame CO2 kvoodi müügist saadavat tulu energeetika valdkonna arendamiseks

Kasutada CO2 kvoodi müügist saadavat tulu energeetika valdkonna arendamiseks.

Suurendame kodumaise roheenergia tootmist, selleks vähendame bürokraatlike piiranguid

Suurendame kodumaise roheenergia tootmist, selleks vähendame bürokraatlike piiranguid.

Pakkume energia tootmisel ja maavarade kaevandamisel suuremat kohaliku kasu instrumenti asukohajärgsetele omavalitsustele ja sealsetele elanikele

Pakkume energia tootmisel ja maavarade kaevandamisel suuremat kohaliku kasu instrumenti asukohajärgsetele omavalitsustele ja sealsetele elanikele.

Panustame riiklike meetmetega tänavavalgustuse uuendamisse

Panustada riiklike meetmetega tänavavalgustuse uuendamisse. Liikumisanduritega valgustite paigaldamisega vähendame ligi poole võrra halduskulu ja säästame energiat.

Toetame inimesi ning ettevõtteid tuuleenergia, päikeseenergia ja bioenergia kasutuselevõtul

Toetame inimesi ning ettevõtteid tuuleenergia, päikeseenergia ja bioenergia kasutuselevõtul.

Soodustame innovaatilisi taastuvenergeetika finantseerimismudeleid

Soodustame innovaatilisi taastuvenergeetika finantseerimismudeleid. Kaalume turu avamist energiateenusel baseeruvatele finantseerimismudelitele (PPA – Power Purchase Agreement) finantseerimaks kortermajade renoveerimist, aga ka kohaliku omavalitsuse või ettevõtte infrastruktuuri rajamist taastuvelektri tootmisest saadavast tulust.

Kiirendame meretuuleparkide rajamist arvestades Eesti riigi energiatarbimist ja keskkonnaohutust

Kiirendame meretuuleparkide rajamist arvestades Eesti riigi energiatarbimist ja keskkonnaohutust. Meretuuleparkide rajamisel teeme koostööd kogukondade ja sektoritega, keda need investeeringud otseselt puudutavad.

Liigume edasi Paldiski energiasalve projektiga.

Liigume edasi Paldiski energiasalve (pump-hüdroakumulatsiooni elektrijaam) projektiga.

Liigume edasi uue põlvkonna tuumaenergeetika kasutuselevõtu analüüsiga Eestis

Liigume edasi uue põlvkonna tuumaenergeetika kasutuselevõtu analüüsiga Eestis. Tuumaenergeetika kasutamisel peab olema laiem ühiskondlik kokkulepe ning tagatud maksimaalne keskkonnahoid.

Loome soodsamad tingimused kogukondadele oma elektri tootmiseks ja toetame aastaks 2025 energiaühistute teket igas suuremas asulas

Soodustame energiatootmist ja salvestamist kohalikele kogukondadele maksimaalselt lähedal. Hajaenergeetika teadlik arendamine tugevdab kodanike turvatunnet ja riigi julgeolekut. Selleks loome soodsamad tingimused kogukondadele oma elektri tootmiseks ja toetame aastaks 2025 energiaühistute teket igas suuremas asulas.

Soodustame nutikate lahenduste pakkumist elektritarbimise vähendamiseks ning tiputarbimise hajutamiseks, mis aitab hoida tarbimiskulud madalad

Soodustame nutikate lahenduste pakkumist elektritarbimise vähendamiseks ning tiputarbimise hajutamiseks, mis aitab hoida tarbimiskulud madalad.

Tagame Eesti tegutsemine võimeka ja jätkusuutliku mereriigina

Tagame Eesti tegutsemine võimeka ja jätkusuutliku mereriigina toetades selleks riigilaevastikule püsiva baasrahastuse eraldamist.

Toome rohkem laevu Eesti lipu alla läbi uuendatud tervikmeetmete kontseptsiooni ja konkurentsivõimelise seadusandluse

Toome rohkem laevu Eesti lipu alla läbi uuendatud tervikmeetmete kontseptsiooni ja konkurentsivõimelise seadusandluse.

Tõstame Eesti mereala ohutust ja turvalisust tagades riigilaevastikule vajalikud investeeringud laevade uuendamiseks ja rohestamiseks

Tõstame Eesti mereala ohutust ja turvalisust tagades riigilaevastikule vajalikud investeeringud laevade uuendamiseks ja rohestamiseks.

Loome maksuerisused tulevase Eesti laevandusregistri jaoks

Toetame merenduses lisatöökohtade loomist ja kindlustada lisatulud riigieelarvesse, selleks loome maksuerisused tulevase Eesti laevandusregistri jaoks.

Toetame Eesti merenduse konkurentsivõimet läbi kaasajastatud veeteede tasude süsteemi ja maksutaseme vähendamise

Toetame Eesti merenduse konkurentsivõimet läbi kaasajastatud veeteede tasude süsteemi ja maksutaseme vähendamise. Tagame Eestit läbivate kaubakoridoride konkurentsivõimelisuse ja keskkonnasõbralikkuse.

Loome püsiv reisilaevade toetusmeede sarnaselt teistele lähiriikidele

Loome ja seadustame püsiv reisilaevade toetusmeede sarnaselt teistele lähiriikidele, et tagada Eesti majandusjulgeolek, maksutulu, töökohad ning hoida mereriigina meie head mainet.

Eesti majandusjulgeoleku ja sadamate konkurentsivõime tagamiseks tuleb ehitada uus jäämurdja

Eesti majandusjulgeoleku ja sadamate konkurentsivõime tagamiseks ehitada uus jäämurdja.

Kaasajastame Eesti merenduse seadusandlust

Kaasajastame Eesti merenduse seadusandlust ning loome vajadusel uus kontseptsioon, et vähendada avaliku sektori halduskoormust ja luua ettevõtjate jaoks toetav ärikeskkond.

Suurendame investeeringuid veeteedesse

Suurendame investeeringuid veeteedesse. Laevakanalite süvendamine peab olema tagatud piisava püsirahastusega, et head ja kiired ühendused saartega oleksid igal ajal tagatud.

Toetame riigireforme, et vähendada killustumist merendusvaldkonnas

Toetame riigireforme, et vähendada killustumist merendusvaldkonnas ja suurendame koordinatsiooni eri osapoolte vahel valdkonna täieliku potentsiaali saavutamiseks.

Loome toetusmeetmed Eesti sadamate ja meretööstuse konkurentsivõime tagamiseks ning arendamiseks

Loome toetusmeetmed Eesti sadamate ja meretööstuse konkurentsivõime tagamiseks ning arendamiseks.

Jätkame viimase miili projektiga, et hiljemalt 2027. aastaks oleks üle Eesti inimestele ja ettevõtetele tagatud kiire ja taskukohane internetiühendus

Jätkame viimase miili projektiga, et hiljemalt 2027. aastaks oleks üle Eesti inimestele ja ettevõtetele tagatud kiire ja taskukohane internetiühendus.

Personaalsete ja proaktiivsete e-riigi teenuste loomisel soodustame koostööd avaliku ja erasektori vahel

Personaalsete ja proaktiivsete e-riigi teenuste loomisel soodustame koostööd avaliku ja erasektori vahel.

Tagame stabiilsed eelarvelised vahendid Eesti digiriigi pidevaks arendamiseks ning olemasolevate süsteemide korrashoiuks

Tagame stabiilsed eelarvelised vahendid Eesti digiriigi pidevaks arendamiseks ning olemasolevate süsteemide korrashoiuks.

Loome seadusandlikud eeldused isesõitvate autode, droonide ja robotkullerite testimiseks ja kasutamiseks üle Eesti

Loome seadusandlikud eeldused isesõitvate autode, droonide ja robotkullerite testimiseks ja kasutamiseks üle Eesti.

Tõstame küberturvalisuse kompetentsi ja riigi küberturvalisuse võimekust, panustades nii haridusele kui koostööle erasektoriga

Tõstame küberturvalisuse kompetentsi ja riigi küberturvalisuse võimekust, panustades nii haridusele kui koostööle erasektoriga.

Asendame infosüsteemide Eestis hoidmise kohustus võimalusega hoida neid Euroopa Liidu piires

Asendame infosüsteemide Eestis hoidmise kohustus võimalusega hoida neid Euroopa Liidu piires. Anname teenusepakkujatele võimaluse kasutada rahvusvahelisi pilveteenuseid.

Arvestame sidetaristu vajadustega suurte infrastruktuuride ehitamisel ja arendamisel

Arvestame sidetaristu vajadustega suurte infrastruktuuride ehitamisel ja arendamisel. Planeeringutel ja teede ehitusel peab arvestama kiire side- ja internetiühenduse loomise võimaldamisega.

Loome konsolideeritud riiklik IT asutus kohalikele omavalitsustele oma e-teenuste kaasajastamiseks ja arendamiseks

Loome konsolideeritud riiklik IT asutus kohalikele omavalitsustele oma e- teenuste kaasajastamiseks ja arendamiseks.

Soodustame avaliku sektori avaandmete kiiret ja lihtsat kasutamist uute tehnoloogiate ja lahenduste rakendamisel

Soodustame avaliku sektori avaandmete kiiret ja lihtsat kasutamist uute tehnoloogiate ja lahenduste rakendamisel ning majanduse konkurentsi tõstmisel, arvestades iga inimese privaatsusega.

Rakendame üle välja e-arve ja e-kviitungi süsteemi selleks, et kliendi ja ettevõtte vaheline suhtlus oleks väiksema keskkonnajalajäljega

Muudame seadusandlust, et kliendi ja ettevõtte vaheline suhtlus oleks väiksema keskkonnajalajäljega, selleks rakendame üle välja e-arve ja e-kviitungi süsteemi.

Arendame avalikus sektoris olevate andemete ristkasutust, vähendamaks andmete küsimise dubleerimist

Arendame avalikus sektoris olevate andemete ristkasutust, vähendamaks andmete küsimise dubleerimist.

Liigume sideteenuste pakkumisel tehnoloogianeutraalsuse suunas

Liigume sideteenuste pakkumisel tehnoloogianeutraalsuse suunas.

Arendame õppijakeskset hariduslugu kui personaalse õpitee ja elukestva õppe keskkonda

Arendame õppijakeskset hariduslugu kui personaalse õpitee ja elukestva õppe keskkonda.

Langetame toiduainete käibemaksu kahekümnelt protsendilt viiele

Langetame toiduainete käibemaksu kahekümnelt protsendilt viiele. Kiire inflatsiooni olukorras tuleb tarbijatele tagada mõistlik toidu hind ja toidutootjatele konkurentsivõime.

Loome soodsad tingimused kodumaise toidutootmise arenguks

Loome soodsad tingimused kodumaise toidutootmise arenguks, et tagada Eesti isevarustatuse taseme tõstmine nendes sektorites, kus Eesti varustamine toiduainetega pole tagatud (sh lihatootmine ja aiandus).

Nimetame olulised põllumajandus- ja toidutootmise ettevõtted riiklikult elutähtsa teenuse osutajateks

Nimetame olulised põllumajandus- ja toidutootmise ettevõtted riiklikult elutähtsa teenuse osutajateks.

Säilitame Maaelu Edendamise Sihtasutus kui Eesti maapiirkonna ettevõtlust toetav eraldiseisev asutus

Säilitame Maaelu Edendamise Sihtasutus kui Eesti maapiirkonna ettevõtlust toetav eraldiseisev asutus, et tagada maaettevõtjate ligipääs pangalaenude käendustele ja teistele finantsinstrumentidele.

Säilitame põllumajanduses ja kalanduses kasutatava diislikütuse aktsiisimäär EL minimaalsel lubatud tasemel

Tootmiskulude kiire tõusu leevendamiseks eelolevatel aastatel säilitame põllumajanduses ja kalanduses kasutatava diislikütuse aktsiisimäär EL minimaalsel lubatud tasemel.

Tagame õiglased otsetoetused Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika raames

Tagame õiglased otsetoetused Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika raames. Vaatame üle riigipoolne rahastamine, loomaks meie põllumajandussektorile võimalikult võrdsed konkurentsitingimused kauplemaks sise- ja välisturgudel.

Jätkame riigieelarvest põllumajanduse siseriiklikku toetamist Euroopa Liidu poolt lubatud maksimaalses määras

Jätkame riigieelarvest põllumajanduse siseriiklikku toetamist Euroopa Liidu poolt lubatud maksimaalses määras.

Tagame toidu, sööda, loomaravimite, väetiste ja muu põllumajandus- ja toidutootmiseks kriitiliste sisendite riiklik varu

Tagame toidu, sööda, loomaravimite, väetiste ja muu põllumajandus- ja toidutootmiseks kriitiliste sisendite riiklik varu.

Seisame Euroopa Liidu tasandil Eesti suhtes õiglaste kohustuste eest taimekaitsevahendite vähendamisel ja säästlikul kasutamisel

Seisame Euroopa Liidu tasandil Eesti suhtes õiglaste kohustuste eest taimekaitsevahendite vähendamisel ja säästlikul kasutamisel.

Tagame põllumajandus- ja toidusektori jaoks strateegiliselt olulistel erialadel kvalifitseeritud järelkasvu koolitus nii kõrg- kui kutsehariduse tasemel

Tagame põllumajandus- ja toidusektori jaoks strateegiliselt olulistel erialadel (veterinaaria, looma- ja taimekasvatus, toiduainetööstus) kvalifitseeritud järelkasvu koolitus nii kõrg- kui kutsehariduse tasemel. Suurendame üliõpilaste vastuvõttu veterinaarmeditsiini erialale ja tagame riigi poolt selleks täiendavad rahalised vahendid.

Suurendame üliõpilaste vastuvõttu veterinaarmeditsiini erialale

Tagame põllumajandus- ja toidusektori jaoks strateegiliselt olulistel erialadel (veterinaaria, looma- ja taimekasvatus, toiduainetööstus) kvalifitseeritud järelkasvu koolitus nii kõrg- kui kutsehariduse tasemel. Suurendame üliõpilaste vastuvõttu veterinaarmeditsiini erialale ja tagame riigi poolt selleks täiendavad rahalised vahendid.

Võtame vastu seadus väärtusliku põllumaa kaitsmiseks ja hoidmiseks põllumajanduslikus kasutuses

Võtame vastu seadus väärtusliku põllumaa kaitsmiseks ja hoidmiseks põllumajanduslikus kasutuses. Vähem väärtuslikku põllumajandusmaad ja metsa kasutada biomajanduse arendamiseks.

Kasutame strateegilist ja vastutustundlikku lähenemist maa maksustamisel ning riigimaade müümisel ja rentimisel

Kasutame strateegilist ja vastutustundlikku lähenemist maa maksustamisel ning riigimaade müümisel ja rentimisel. Riigimaa müümisel tagame põllumaa jäämine põllumajandustootjate kasutusse, rakendades selleks eelisostuõigust.

Arendame Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametit (PRIA) eraldiseisva asutusena

Arendame Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametit (PRIA) eraldiseisva asutusena, et tagada sihtgrupi tõhus ning selgelt suunitletud toetamine ja vajalike teenuste kättesaadavus. Suurendame PRIA ja teiste põllumajandusega seotud valitsusasutuste koostööd, mis viib sünergia tekkimiseni ja halduskoormuse vähendamiseni ettevõtjate jaoks.

Tagame sektori spetsiifikat arvestav põllumajandustootmise finantseerimine

Tagame sektori spetsiifikat arvestav põllumajandustootmise finantseerimine, sh vähemalt 20-30 aasta pikkuste pikaajaliste hüpoteeklaenude kättesaadavus põllumaa tagatisel.

Seame eesmärgiks minimaalselt 1 TWh biogaasi tootmise võimekuse arendamise Eestis lähiaastatel

Loome biogaasi (sh biometaani) tootmise arendamiseks riiklik programm, et kiirendame ettevõtete investeeringuid biometaani tootmisesse. Seame eesmärgiks minimaalselt 1 TWh biogaasi tootmise võimekuse arendamise Eestis lähiaastatel. Oluline on säilitame aktsiisivabastus biogaasile.

Investeerime jaotusvõrkude ehitusse, et parandada liitumistingimusi väiksema mahuga päikeseparkide ja teiste energiatootmise üksuste ühendamiseks võrku

Investeerime jaotusvõrkude ehitusse, et parandada liitumistingimusi väiksema mahuga päikeseparkide ja teiste energiatootmise üksuste ühendamiseks võrku. Korrastame maakasutuse planeeringutega seotud poliitikat, mis ei võimaldaks päikeseparkide rajamist väärtuslikule põllumaale.

Arvestame Euroopa Liidu kliima- ja keskkonnapoliitika elluviimisel liikmesriikide põllumajandussektorite eripärade ja arenguvõimalustega

Arvestame Euroopa Liidu kliima- ja keskkonnapoliitika elluviimisel liikmesriikide põllumajandussektorite eripärade ja arenguvõimalustega ning senise panusega saasteainete heite vähendamisel.

Tagame mõistlikel tingimustel välistööjõu kättesaadavus põllumajandussektoris

Tagame mõistlikel tingimustel välistööjõu kättesaadavus põllumajandussektoris.

Suurendame investeeringuid amortiseerunud maaparandussüsteemidesse

Suurendame investeeringuid amortiseerunud maaparandussüsteemidesse.

Soodustame säästlikku pakendikasutust toiduainetööstuses

Soodustame säästlikku pakendikasutust toiduainetööstuses, kuid ilma et see vähendaks toiduohutust, nõrgendaks toidutootmise konkurentsivõimet ja tõstaks märkimisväärselt toiduainete hinda.

Tagame toiduainete korrektne märgistamine, et tarbija oleks informeeritud toidu päritolust, tootmis- ja töötlemisviisist

Tagame toiduainete korrektne märgistamine, et tarbija oleks informeeritud toidu päritolust, tootmis- ja töötlemisviisist.

Eelistame toitlustamises riigihangete korraldamisel kvaliteedikavade raames toodetud põllumajandustooteid ja toitu

Eelistame toitlustamises riigihangete korraldamisel kvaliteedikavade raames toodetud põllumajandustooteid ja toitu.

Tugevdame Eesti toidu programmi

Tugevdame Eesti toidu programmi, kasutades selleks ulatuslikumalt nii siseriikliku turuarendustoetuse kui Euroopa Liidu promotsioonimeetme vahendeid, sh suurendada välismessidel osalemise eelarvet.

Tugevdame Eesti toiduainete ekspordistrateegiat

Tugevdame Eesti toiduainete ekspordistrateegiat, mis toetab Eesti kui puhta ja kvaliteetse, sh maheda toidu päritolumaa kuvandit.

Toetame kodumaise mesinduse kestlikkust ning mesilasperede toetuse maksmist

Toetame kodumaise mesinduse kestlikkust ning mesilasperede toetuse maksmist.

Kaasajastame loomakaitse põhimõtteid

Kaasajastame loomakaitse põhimõtteid. Anname loomakaitse organisatsioonidele ja kohalikele omavalitsustele rohkem võimalusi loomade väärkohtlemise ennetamiseks ning järelevalve tugevdamiseks.

Arendame ja kiirendame avamere vesiviljelusega tegelevate ettevõtete teket Eestis, eesmärgiga luua rohkem töökohti väljaspool suurlinnu

Arendame ja kiirendame avamere vesiviljelusega tegelevate ettevõtete teket Eestis, eesmärgiga luua rohkem töökohti väljaspool suurlinnu.

Arendame koostöös omavalitsustega maakondlike kultuurimajade ja rahvamajade võrgustikku

Arendame koostöös omavalitsustega maakondlike kultuurimajade ja rahvamajade võrgustikku, tagamaks ligipääs kultuurile igas Eesti nurgas. Regionaalpoliitiliselt olulise objektina toetame uue Hiiumaa kultuurikeskuse rajamist Kärdlasse.

Regionaalpoliitiliselt olulise objektina toetame uue Hiiumaa kultuurikeskuse rajamist Kärdlasse

Arendame koostöös omavalitsustega maakondlike kultuurimajade ja rahvamajade võrgustikku, tagamaks ligipääs kultuurile igas Eesti nurgas. Regionaalpoliitiliselt olulise objektina toetame uue Hiiumaa kultuurikeskuse rajamist Kärdlasse.

Arendame välja Tallinna Lauluväljak vastavalt toimunud arhitektuurikonkursile

Arendame koostöös kohaliku omavalitsusega välja Tallinna Lauluväljak vastavalt toimunud arhitektuurikonkursile. Lauluväljak peab jääma laulupidude koduks, suurürituste toimumispaigaks ning täitma kaasaegse linnaruumi funktsioone.

Toetame Tallinna filmilinnaku rajamist ning Eesti filmitööstuse arengut

Toetame Tallinna filmilinnaku rajamist ning Eesti filmitööstuse arengut. Soodustame rahvusvaheliste filmitootjate tulekut Eestisse läbi tagasimaksefondi Film Estonia, toetades meie valdkonna professionaalide tööhõivet.

Laiendame Kultuuriranitsa programmi, suurendades toetust iga õpilase kohta 60 euroni

Laiendame Kultuuriranitsa programmi, suurendades toetust iga õpilase kohta 60 euroni. Kõikidel lastel on võimalus läbi Kultuuriranitsa programmi osaleda kultuuriüritustel, näitustel, teatrietendustel sõltumata nende perekondade rahalistest võimalustest ning regionaalsest eripärast.

Toetame kultuurivautšerite kasutusele võtmist

Toetame kultuurivautšerite kasutusele võtmist. Kultuurivautšerid aitaksid parandada majandus- ja sotsiaalsetesse raskustesse sattunud inimeste vaimset heaolu ning enesehinnangut.

Täiendama teatrite toetusmeedet, et soodustada külalisetenduste korraldamist igas Eesti maakonnas, arvestades ka saarelist eripära.

Täiendama teatrite toetusmeedet, et soodustada külalisetenduste korraldamist igas Eesti maakonnas, arvestades ka saarelist eripära.

Tagades igakuiselt ühel pühapäeval tasuta sissepääsu muuseumidesse

Laiendame “Muuseumipühapäeva” programmi kõikidesse omavalitsustesse, tagades igakuiselt ühel pühapäeval tasuta sissepääsu muuseumidesse.

Toetame professionaalse kõrgkultuuri püsimist ja arengut ning loomemajandust.

Toetame professionaalse kõrgkultuuri püsimist ja arengut ning loomemajandust.

Kindlustame kultuuri riikliku toetussüsteemi jätkumine ning toetame Eesti kultuuri

Kindlustame kultuuri riikliku toetussüsteemi jätkumine ning toetame Eesti kultuuri.

Toetame tutvustamist maailmas erinevatel festivalidel ja üritustel

Toetame tutvustamist maailmas erinevatel festivalidel ja üritustel.

Tugevdame vabakutseliste loovisikute sotsiaalseid garantiisid, tagamaks neile ravikindlustus

Tugevdame vabakutseliste loovisikute sotsiaalseid garantiisid, tagamaks neile ravikindlustus.

Algatame kultuuritöötajate tööandjapensioni seadustamine

Algatada kultuuritöötajate tööandjapensioni seadustamine.

Ettevõtete ja eraisikute annetuste rahastuse suurendamiseks viime läbi maksupoliitika muutmise analüüsi

Soodustada kultuuri rahastamise erinevaid võimalusi. Ettevõtete ja eraisikute annetuste rahastuse suurendamiseks viime läbi maksupoliitika muutmise analüüsi.

Tõstame Eesti autoritele makstava laenutushüvitise fondi mahtu, tagamaks väärikam loometöö tasu

Tõsta Eesti autoritele makstava laenutushüvitise fondi mahtu, tagamaks väärikam loometöö tasu.

Anname hoogu raamatukogude digivõimekuse parandamisele

Anda hoogu raamatukogude digivõimekuse parandamisele ning suurendame koostöös omavalitsustega kõrgharidusega raamatukoguhoidja palka Eesti kultuuritöötaja palgamiinimumini.

Suurendame koostöös omavalitsustega kõrgharidusega raamatukoguhoidja palka Eesti kultuuritöötaja palgamiinimumini.

Anda hoogu raamatukogude digivõimekuse parandamisele ning suurendame koostöös omavalitsustega kõrgharidusega raamatukoguhoidja palka Eesti kultuuritöötaja palgamiinimumini.

Suurendame teavikute soetamise rahastust, et igas Eesti raamatukogus oleks lai valik kirjandust

Suurendada teavikute soetamise rahastust, et igas Eesti raamatukogus oleks lai valik kirjandust.

Loome programm raamatukoguhoonete kujundamiseks multifunktsionaalseteks kogukonnakeskusteks

Luua koostöös kohalike omavalitsustega programm raamatukoguhoonete kujundamiseks multifunktsionaalseteks kogukonnakeskusteks.

Vähendame raamatute ja e-raamatute käibemaksumäära 5 protsendile

Vähendada raamatute ja e-raamatute käibemaksumäära 5 protsendile.

Toetame igakülgselt laulu- ja tantsupeo traditsiooni ning jätkame laulu- ja tantsupeo juhendajate toetamist

Toetame igakülgselt laulu- ja tantsupeo traditsiooni ning Jätkame laulu- ja tantsupeo juhendajate toetamist. Loome toetusmeetme autentsete rahvariiete soetamiseks, et näidata parimal viisil Eesti maakondade ja kihelkondade kultuurilist rikkust.

Loome toetusmeetme autentsete rahvariiete soetamiseks

Toetame igakülgselt laulu- ja tantsupeo traditsiooni ning Jätkame laulu- ja tantsupeo juhendajate toetamist. Loome toetusmeetme autentsete rahvariiete soetamiseks, et näidata parimal viisil Eesti maakondade ja kihelkondade kultuurilist rikkust.

Võimeldame puuetega inimestele ligipääsu kultuurivähemuste toetusmeetmele

Toetame puuetega inimeste, sh kurtide kultuuri säilimist ja arendamist, võimaldades neile ligipääsu kultuurivähemuste toetusmeetmele.

Arendame nägemispuudega inimeste viitesüsteeme kunstinäitustel ning erinevates kultuuriasutustes

Tugevdame kultuuriasutuste ligipääsetavuse arendamist erivajadustega inimestele, sh pakkume viipekeele tõlkega teatrietendusi, arendame nägemispuudega inimeste viitesüsteeme kunstinäitustel ning erinevates kultuuriasutustes.

Pakkume viipekeele tõlkega teatrietendusi

Tugevdame kultuuriasutuste ligipääsetavuse arendamist erivajadustega inimestele, sh pakkume viipekeele tõlkega teatrietendusi, arendame nägemispuudega inimeste viitesüsteeme kunstinäitustel ning erinevates kultuuriasutustes.

Säilitame Eesti kultuurilist mitmekesisust

Säilitame Eesti kultuurilist mitmekesisust toetades rahvusvähemuste kultuuriüritusi, uurimistööde koostamist ning pärandi säilitamist.

Aitame kaasa audiovisuaalse kirjaoskuse ja filmialase teadlikkuse kasvule ühiskonnas

Aitame kaasa audiovisuaalse kirjaoskuse ja filmialase teadlikkuse kasvule ühiskonnas, toetades Eesti Filmi Instituudi osalusel filmikultuurikeskuse käivitamist ja filmide (arhiivi) tihedamat sidumist õppekavaga.

Tagame Eesti kultuuripärandi säilimine

Tagame Eesti kultuuripärandi säilimine, toetades kaasaegsete pärandihoidlate ehitamist, muuseumide toetusmeetme jätkumist ning kogude digiteerimist kõigile avatud platvormidel.

Käivitame Eesti mõisate renoveerimise ja hoidmise riiklik programm

Käivitame Eesti mõisate renoveerimise ja hoidmise riiklik programm. Hoiame ja säilitame meie ajaloolisi mõiskomplekse ning anname neile uue hingamise.

Tagame muinsuskaitse tõhus töö kaitsealuste objektide säilitamisel

Tagame muinsuskaitse tõhus töö kaitsealuste objektide säilitamisel, töötades koos kohalike omavalitsustega pärandi restaureerimisel, konserveerimisel ja taastamisel.

Leiame tänapäevaseid võimalusi arhitektuurimälestiste kasutusele võtmiseks

Leiame tänapäevaseid võimalusi arhitektuurimälestiste kasutusele võtmiseks. Lähtume põhimõttest – vana hoone taaskasutusse võtmise ökoloogiline jalajälg on väiksem kui uusehitusel.

Pakkume võimalusi muinsuskaitse all olevates hoonetes vähendada hoonete ülalpidamiskulusid ja keskkonna jalajälge

Pakkume võimalusi muinsuskaitse all olevates hoonetes kasutada kaasaegseid tehnoloogiaid eesmärgiga vähendada hoonete ülalpidamiskulusid ja keskkonna jalajälge.

Säilitame ajaloolise ning kultuurilise väärtusega hooneid

Säilitame ajaloolise ning kultuurilise väärtusega hooneid, arvestades muinsuskaitse spetsialistide ja kunstiajaloolaste arvamusega.

Konserveerime Maarjamäe memoriaal

Konserveerime Maarjamäe memoriaal koostöös Tallinna linnaga ning liitume kogu ala Eesti Ajaloomuuseumi välinäitusega.

Kaardistame kõik Eesti looduslikud pühapaigad ning tagame nende korrashoid ja säilimine

Kaardistame kõik Eesti looduslikud pühapaigad ning Tagame nende korrashoid ja säilimine.

Tagame seadusloomes südametunnistuse, usu- ja veendumuste vabadus

Tagame seadusloomes südametunnistuse, usu- ja veendumuste vabadus. Selle rakendamine peab olema tasakaalus kõikide teiste põhiseadusest tulenevate õigustega.

Toetame kirikute igapäevast lahtiolekut ja toimimist

Toetame kirikute igapäevast lahtiolekut ja toimimist. Kirikutel on oluline roll rahva kultuuritemplitena, sealhulgas rahva vaimse tervise toetajana ja hingehoiu pakkujana.

Toetame usundiõpetuse laialdasemat pakkumist valikainena

Toetame usundiõpetuse laialdasemat pakkumist valikainena.

Jätkame sotsiaalministeeriumi haiglate- ja hoolekandeasutuste kaplanaadi riigipoolset rahastamist

Jätkame sotsiaalministeeriumi haiglate- ja hoolekandeasutuste kaplanaadi riigipoolset rahastamist.

Taastame kaitseväes kaplaniteenistus

Taastame kaitseväes kaplaniteenistus, et tagame reserv- ja tegevväelastele kaitsetahte säilimine ning pakkume neile moraalset tuge.

Tagame emakeelsete usutalitust ja usuõpetuse kättesaadavuse Eesti diasporaa eestlastele välismaal

Toetame Eesti diasporaasid välismaal, et tagame võimalus saada emakeelset usutalitust ning usuõpetust.

Kindlustame Eesti kirikute ja kloostrite korrashoid ning nende säilimine järgmistele põlvedele.

Kindlustame Eesti kirikute ja kloostrite korrashoid ning nende säilimine järgmistele põlvedele.

Koostame kõikidest Eesti kirikutest 3D mudelid

Koostame kõikidest Eesti kirikutest 3D mudelid, mille abil oleks võimalik meie pühapaikadega tutvuda interaktiivselt üle maailma.

Töötame välja kliimaseadus

Töötame välja kliimaseadus, mis võtab fookusesse kogu roheleppe eesmärgi ning tegevused selle saavutamiseks. Kliimaseaduse loomiseks kutsume kokku kliimakogu, kuhu kaasame meie parimad eksperdid ja teadlased.

Liikume koos teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega kokkulepitud keskkonna- ja kliimaeesmärkide poole

Liikume koos teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega kokkulepitud keskkonna- ja kliimaeesmärkide poole, arvestades nii ökoloogiliste, sotsiaalsete kui ka majanduslike väljakutsetega.

Toetame ja soodustame keskkonna- ja energiasäästlike lahenduste arendamist kõigis eluvaldkondades

Toetame ja soodustada keskkonna- ja energiasäästlike lahenduste arendamist kõigis eluvaldkondades. Peame oluliseks keskkonnasõbralikku tootmistehnoloogiasse investeerimist ning taastuvate ja taaskasutatavate materjalide osakaalu suurendamist.

Kaasame kohalikke kogukondi, ettevõtteid ja erialaliite keskkonda puudutavate otsuste tegemisse ning planeerimisse

Kaasame kohalikke kogukondi, ettevõtteid ja erialaliite keskkonda puudutavate otsuste tegemisse ning planeerimisse.

Pöörame tähelepanu keskkonnaharidusele kõigis ühiskonnagruppides

Pöörame tähelepanu keskkonnaharidusele kõigis ühiskonnagruppides. Haridusasutuste keskkonna- ja loodushariduse programmides näha ette rohkem looduses õppimist.

Kindlustame looduse ja elurikkuse säilimist meie looduskaitsealadel ning rahvusparkides

Kindlustame looduse ja elurikkuse säilimist meie looduskaitsealadel ning rahvusparkides. Kaasajastame kehtivaid kaitse-eeskirju ja – kavasid.

Soodustame elurikkuse hoidmist linnades, moodustades rohealadest, -koridoridest ja putukaväiladest ühtse terviku

Soodustame elurikkuse hoidmist linnades, moodustades rohealadest, -koridoridest ja putukaväiladest ühtse terviku.

Võtame tähelepanu alla tihe- ja hajaasustusalade maastikuline ning ruumiline planeerimine

Võtame suurema tähelepanu alla tihe- ja hajaasustusalade maastikuline ning ruumiline planeerimine, tagades kõrgendatud avaliku huviga rohealade ökoloogiliselt ja ruumiliselt läbimõeldud kasutamise ning kaitse.

Viiame miinimumini logistika, ladustamise jm tarbeks minev energiakulu ning süsiniku jalajälg

Viiame miinimumini logistika, ladustamise jm tarbeks minev energiakulu ning süsiniku jalajälg. Toetame kogukondade väiketootmisi ja kogukonnaaedade teket üle Eesti.

Toetame kogukondade väiketootmisi ja kogukonnaaedade teket üle Eesti

Viiame miinimumini logistika, ladustamise jm tarbeks minev energiakulu ning süsiniku jalajälg. Toetame kogukondade väiketootmisi ja kogukonnaaedade teket üle Eesti.

Kiirendame taastuvelektrienergiale üleminekut, et 2030. aastal toodetakse Eestis kogu omatarbimiseks minev elekter

Kiirendame taastuvelektrienergiale üleminekut. Eelisarendada tuule-, päikese- ja bioenergeetikat läbi tasakaalustatud ning tõhusa planeerimise ja arendamise protsessi. 2030. aastal toodetakse Eestis kogu omatarbimiseks minev elekter taastuvatest energiaallikatest.

Liikume edasi tuumaenergeetika arendamise riikliku analüüsimisega

Liikume edasi uue põlvkonna tuumaenergeetika arendamise riikliku analüüsimisega, leidmaks selle juures parimad lahendused looduskeskkonna säilitamiseks.

Jätkame erinevate vesinikutehnoloogia programmide rakendamist

Jätkame erinevate vesinikutehnoloogia programmide rakendamist. Vesinikutehnoloogia areng peab koostöös erasektoriga saama stabiilsema riikliku toe ja rahastuse.

Parandame Euroopa Liidu rahastuse toel Eesti mere ja siseveekogude keskkonnaseisundit

Parandame Euroopa Liidu rahastuse toel Eesti mere ja siseveekogude keskkonnaseisundit.

Leiame maaomanikega kokkulepe kallasraja suuremaks avamiseks ja paremaks kasutamiseks

Leiame maaomanikega kokkulepe kallasraja suuremaks avamiseks ja paremaks kasutamiseks.

Toetame Merekaitsealade loomist

Toetame Merekaitsealade loomist. Tagame riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil kehtestatud meretarnspordi ohutuse ning keskkonnaalased nõuded.

Suurendame riigi võimekust Läänemere kaitsmisel naftareostuse eest

Suurendame riigi võimekust Läänemere kaitsmisel naftareostuse eest.

Liikume ringmajanduse poole jätkusuutlikult ja keskkonda säästvalt

Liikume ringmajanduse poole jätkusuutlikult ja keskkonda säästvalt. Peame oluliseks soodustada ettevõtlust, kus pakutakse keskkonnasäästlikke tooteid ning teenuseid.

Anname omavalitsustele võimalus ja vahendid jäätmete paremaks sorteerimiseks ning ringkasutusse võtmiseks järgides „saastaja maksab“ põhimõtet

Anname omavalitsustele võimalus ja vahendid jäätmete paremaks sorteerimiseks ning ringkasutusse võtmiseks järgides „saastaja maksab“ põhimõtet.

Vähendame järk-järgult olmejäätmete ladestamist ning suurendada tootmisjääkide väärindamist

Vähendame järk-järgult olmejäätmete ladestamist ning suurendada tootmisjääkide väärindamist

Näeme jäätmeid kui ressurssi ning investeerime jäätmekäitluse taristusse

Näeme jäätmeid kui ressurssi ning investeerime jäätmekäitluse taristusse. Tõstame ühiskonna teadlikkust ringmajandusest ning pakkuda inimestele piisavalt kvaliteetset ning kättesaadavat jäätmete loovutamise teenust

Muudame suurüritustel kohustuslikuks jäätmete liigiti kogumine

Muudame suurüritustel kohustuslikuks jäätmete liigiti kogumine, soodustame korduvkasutuslahenduste eelistamist ning teostada järelevalvet nende nõuete täitmise üle.

Laiendame tänast pandipakendisüsteemi

Laiendame tänast pandipakendisüsteemi. Peame oluliseks arendada pandipakendisüsteemis piiriülest koostööd lähiriikidega.

Muudame ettevõtetele kaubanduses ja söögikohtades ülejääva toidu annetamise majanduslikult efektiivsemaks ning lihtsamaks

Vähendame toiduraiskamist. Muudame ettevõtetele kaubanduses ja söögikohtades ülejääva toidu annetamise majanduslikult efektiivsemaks ning lihtsamaks,

Loobume järk-järgult ühekordsete plasttoodete tarbimisest

Loobume järk-järgult ühekordsete plasttoodete tarbimisest. Koostöös ettevõtjatega rakendame meetmeid pakendijäätmete taaskasutamiseks ja ühekordse plasti vähendamiseks, ilma et see vähendaks ettevõtete konkurentsivõimet ja tõstaks märkimisväärselt teenuste ning kaupade hinda.

Toetame jahitraditsiooni säilimist igas Eesti piirkonnas

Toetame jahitraditsiooni säilimist igas Eesti piirkonnas. Peame oluliseks jahinduseetika ja erinevate jahindusega seotud tegevuste teadvustamist ühiskonnas.

Tagame paremini maaomanike õigused jahikorralduses, säilitades seejuures kogukondliku jahinduse

Tagame paremini maaomanike õigused jahikorralduses, säilitades seejuures kogukondliku jahinduse. Suurendame läbipaistvust jahilubade väljastamisel ning reguleerime täpsemalt Jahindusnõukogude rolli Eesti jahinduses.

Keelustame pliid sisaldava laskemoona ja püügivahendite kasutamine jahinduses ning kalanduses

Keelustame pliid sisaldava laskemoona ja püügivahendite kasutamine jahinduses ning kalanduses vastavalt Euroopa Liidu määrusele.

Lubame haneliste kevadise heidutusjahi põhjendatud pidamist

Lubame haneliste kevadise heidutusjahi põhjendatud pidamist. Suurendada piirkondlikku vajadust arvestades karude ja huntide küttimislimiiti.

Suurendame piirkondlikku vajadust arvestades karude ja huntide küttimislimiiti

Lubame haneliste kevadise heidutusjahi põhjendatud pidamist. Suurendada piirkondlikku vajadust arvestades karude ja huntide küttimislimiiti.

Eemaldame takistused kalade looduslikelt rändeteedelt

Parendame kalade rände- ja kudemise võimalusi. Eemaldame takistused kalade looduslikelt rändeteedelt vastavalt Euroopa Liidu kehtestatud korrale.

Jätkame harrastuskalapüügi arendamist läbi püügiregulatsioonide lihtsustamise ja taristu arendamise

Jätkame harrastuskalapüügi arendamist läbi püügiregulatsioonide lihtsustamise ja taristu arendamise.

Suurendame Eesti kalavarusid

Suurendame Eesti kalavarusid. Tagame kalandussektori jätkusuutlikkus ja tugev konkurentsivõime eksporditurgudel.

Vaatame üle kalavaru hoidmiseks kormoranide ja hüljeste arvukuse ohjamise võimalused

Vaatame üle kalavaru hoidmiseks kormoranide ja hüljeste arvukuse ohjamise võimalused

Arendame avamere vesiviljelusega tegelevate ettevõtete teket Eestis, et luua rohkem töökohti väljaspool suurlinnu

Arendame ja kiirendame avamere vesiviljelusega tegelevate ettevõtete teket Eestis, eesmärgiga luua rohkem töökohti väljaspool suurlinnu.

Suurendame Eesti metsa pindala 75000 hektari võrra

Säilitame Eesti metsade mitmekesisus ja liigirikkus. Suurendame Eesti metsa pindala 75000 hektari võrra, selleks istutame väheväärtuslikule maale uusi metsi. Peame oluliseks majandada meie metsi jätkusuutlikult ilma metsatagavara vähendamata. Senisest enam tuleb rõhku pöörata meie metsade tervisele.

Majandame meie metsi jätkusuutlikult ilma metsatagavara vähendamata

Säilitame Eesti metsade mitmekesisus ja liigirikkus. Suurendame Eesti metsa pindala 75000 hektari võrra, selleks istutame väheväärtuslikule maale uusi metsi. Peame oluliseks majandada meie metsi jätkusuutlikult ilma metsatagavara vähendamata. Senisest enam tuleb rõhku pöörata meie metsade tervisele.

Kaitseme Eesti metsi

Kaitseme Eesti metsi. Eesti riigimets on meie ühisvara ning selle hoidmine ja majandamine peab toimuma läbipaistvalt ja kogukondi kaasates.

Suuname Riigimetsa Majandamise Keskuse tuludest rohkem raha era- ja riigimetsa kaitsmiseks

Suuname Riigimetsa Majandamise Keskuse tuludest rohkem raha era- ja riigimetsa kaitsmiseks ning eramaaomanikele looduskaitseliste piirangute kompenseerimiseks.

Suuname Riigimetsa Majandamise Keskuse tuludest rohkem raha ramaaomanikele looduskaitseliste piirangute kompenseerimiseks

Suuname Riigimetsa Majandamise Keskuse tuludest rohkem raha era- ja riigimetsa kaitsmiseks ning eramaaomanikele looduskaitseliste piirangute kompenseerimiseks.

Vaatame üle Riigimetsa Majandamise Keskuse raiemahud

Vaatame üle Riigimetsa Majandamise Keskuse raiemahud. Arvestame riigimetsa majandamisel säästliku metsanduse põhimõtetega.

Kehtestame võimalikult kiiresti Eesti metsanduse arengukava

Kehtestame võimalikult kiiresti Eesti metsanduse arengukava. Järgneva 10 aasta Eesti metsade uuendusraie maht peab arvestama nii ökoloogiliste, sotsiaalsete, kultuuriliste kui majanduslike mõjudega

Elavdame majandust, väärindades maksimaalselt kohalikku toorainet Eestis

Elavdame majandust, väärindades maksimaalselt kohalikku toorainet Eestis. Meie loodusrikkus ja sellest saadud majanduskasu peab jõudma läbi kohalike ettevõtete rohkemate Eesti inimesteni

Motiveerime erametsa ja -maa omanikke vabatahtlikult moodustama kaitsealasid ning rakendama kevadist raierahu

Motiveerime erametsa ja -maa omanikke vabatahtlikult moodustama kaitsealasid ning rakendama kevadist raierahu. Analüüsime raierahu pikendamist riigimetsades

Analüüsime raierahu pikendamist riigimetsades

Motiveerime erametsa ja -maa omanikke vabatahtlikult moodustama kaitsealasid ning rakendama kevadist raierahu. Analüüsime raierahu pikendamist riigimetsades

Kaardistame ja säilitame kogukondadele olulised metsad

Kaardistame ja säilitame kogukondadele olulised metsad. Tähtis on inimestele oluliste metsade hoidmine ja tasakaalustatud majandamine. Kesksema rolli peavad võtma koostöös riigiga kohalikud omavalitsused

Suurendame erametsandustoetusi

Suurendame erametsandustoetusi. Arendame ja toetame erametsade tarka uuendamist ning tervisliku seisundi parandamist.

Toetame Riikliku metsanduse statistika läbipaistvuse suurendamist

Toetame Riikliku metsanduse statistika läbipaistvuse suurendamist. Meie metsade statistika peab olema teadlastele kättesaadav ning andmete kogumise metoodika täiustatud, võimaldamaks arvestada metsa erinevaid funktsioone ja ökoloogilist mitmekesisust.

Rakendame Eesti metsadest raiutud biomassi paremat kasutamist

Rakendame Eesti metsadest raiutud biomassi paremat kasutamist. Välistame väärtusliku puidu kasutamist suuremahuliseks energiatootmiseks

Loome eeltingimused suuremahulisemaks metsa mittepuiduliste saaduste väärindamiseks ja kasutamiseks

Loome eeltingimused suuremahulisemaks metsa mittepuiduliste saaduste väärindamiseks ja kasutamiseks. Kaasame Eesti teadlasi ning ettevõtteid erinevate innovaatiliste keskkonnasäästlike lahenduste rakendamiseks antud sektoris

Kaasame Eesti teadlasi ning ettevõtteid erinevate innovaatiliste keskkonnasäästlike lahenduste rakendamiseks antud sektoris

Loome eeltingimused suuremahulisemaks metsa mittepuiduliste saaduste väärindamiseks ja kasutamiseks. Kaasame Eesti teadlasi ning ettevõtteid erinevate innovaatiliste keskkonnasäästlike lahenduste rakendamiseks antud sektoris

Taastame sood aktiivsest kaevandamisest väljas olevates turbakaevandustes

Taastame sood aktiivsest kaevandamisest väljas olevates turbakaevandustes, et vähendada nende mõju ja heidet keskkonnale

Jätkame põlevkivi säästlikku kasutamist energeetika valdkonnas

Jätkame põlevkivi säästlikku kasutamist energeetika valdkonnas, püüdes samal ajal vähendada põlevkivisektori süsiniku jalajälge läbi innovatsiooni

Pooldame erakondade ülese riigikaitse kokkuleppe sõlmimist

Teeme koostööd kõikide erakondadega, et tagada ühine nägemus riigikaitse eesmärkide saavutamiseks. Pooldame erakondade ülese riigikaitse kokkuleppe sõlmimist

Kaitsekulutuste maht peab järgmistel aastatel püsima 3 protsendi tasemel SKPst

Eesti kaitseks vajalike võimete kiirkorras väljaarendamist. Kaitsekulutuste maht peab järgmistel aastatel püsima 3 protsendi tasemel SKPst ning seda kohandatakse vastavalt muutustele julgeolekuolukorras. Võimearenduse otsused tehakse jätkusuutlikult, tagades ressursi kogu elukaareks. Riigikaitseliste investeeringute otsustus- ja hankeprotsessid peavad olema läbipaistvad

Riigikaitseliste investeeringute otsustus- ja hankeprotsessid peavad olema läbipaistvad

Eesti kaitseks vajalike võimete kiirkorras väljaarendamist. Kaitsekulutuste maht peab järgmistel aastatel püsima 3 protsendi tasemel SKPst ning seda kohandatakse vastavalt muutustele julgeolekuolukorras. Võimearenduse otsused tehakse jätkusuutlikult, tagades ressursi kogu elukaareks. Riigikaitseliste investeeringute otsustus- ja hankeprotsessid peavad olema läbipaistvad.

Kiirendame keskmaa õhutõrje võimekuse arendamist Eestis ja teeme selleks koostööd meie liitlastega

Iseseisva kaitsevõime arendamise kvalitatiivset kasvu. Õhuturbe üleminek õhukaitseks peab olema sujuv ja kiire. Kiirendada tuleb keskmaa õhutõrje võimekuse arendamist Eestis ning teha selleks koostööd meie liitlastega.

Arendame laiapindset riigikaitset, et tagada reaalne ja toimiv süsteem kriisi- ja sõjaolukordades

Arendame laiapindset riigikaitset, et tagada reaalne ja toimiv süsteem kriisi- ja sõjaolukordades.

Toetame aktiivset panustamist NATOsse, et tagada Eesti huvide kaitse

Toetame aktiivset panustamist NATOsse, et tagada Eesti huvide kaitse. Liitlasüksuste kohalolek regioonis ja varustuse eelpaigutus peab olema piisav usutava heidutuse tagamiseks. Madridi tippkohtumise otsused liitlaste suurendatud kohaloleku ehk EFP tugevdamise osas tuleb kiiresti ellu viia.

Arendame kaitseväe taristut selliselt, et liitlaste alalise kohaloleku tingimused oleksid täielikult tagatud

Arendame kaitseväe taristut selliselt, et liitlaste alalise kohaloleku tingimused oleksid täielikult tagatud.

Regulaarselt üle vaatame NATO ja rahvuslike kaitseplaanide sobivus vastavalt julgeolekuolukorrale

Regulaarselt üle vaatame NATO ja rahvuslike kaitseplaanide sobivus vastavalt julgeolekuolukorrale.

Soovime välisoperatsioonidesse panustamise jätkamist NATO, Euroopa Liidu, ÜRO ja tahtekoalitsioonide raamistikus

Soovime välisoperatsioonidesse panustamise jätkamist NATO, Euroopa Liidu, ÜRO ja tahtekoalitsioonide raamistikus, eesmärgiga panustada üldisesse julgeolekusse ja tugevdada sidemeid liitlastega.

Lubame Euroopa Liidu kaitsedimensiooni intensiivsemat kasutamist

Lubame Euroopa Liidu kaitsedimensiooni intensiivsemat kasutamist nii sõjalise kaitse kui ka ühiskonna toimepidevuse kontekstis.

Lubame Kaitseväe toimimise aluste ülevaatamist

Lubame Kaitseväe toimimise aluste ülevaatamist, et need vastaksid julgeolekukeskkonna muutumisest tingitud nõudmistele. Tsiviilkontrolli toimemehhanismid ja sõjalise autonoomia suhe peab olema üheselt mõistetav.

Maksame riigikaitsesse panustavatele inimestele väärikat palka

Maksame riigikaitsesse panustavatele inimestele väärikat palka, mis peataks sõjaliste teadmiste äravoolu kaitseväest ning lõpetaks kogenud kaitseväelaste ennetähtaegse lahkumise teenistusest.

Loome võimalused reservväelaste teadmiste ja kogemuste paremaks kasutamiseks

Loome võimalused reservväelaste teadmiste ja kogemuste paremaks kasutamiseks. Lisaks igale okkale loeb ka iga ajurakk

Pooldame Kaitseliidu tegevustoetuse suurendamist

Pooldame Kaitseliidu tegevustoetuse suurendamist. Kaitseliit on maakaitse selgroog ja väärib kaitseväega võrdset kohtlemist nii varustuse kui väljaõppe osas. Seoses organisatsiooni kasvuga tuleb suurendada väljaõppe läbiviimiseks ettenähtud ametikohtade arvu.

Rakendame kaitseväe taristu

Rakendame kaitseväe taristu sh harjutusväljakute arendamisel suurem kogukonna kaasatus ning koostöös kohalike omavalitsustega töötada välja kompensatsioonimeetmed.

Peame oluliseks vabatahtlike sh naiste osalemist ajateenistuses

Suurendame elanikkonna kaasamist riigikaitsesse, et tugevdada Eesti kaitsevõimet. Peame oluliseks vabatahtlike sh naiste osalemist ajateenistuses. Vabatahtlik osalemine ajateenistuses peab andma rohkem valikuvõimalusi ajateenistuse läbimiseks.

Vabatahtlik osalemine ajateenistuses peab andma rohkem valikuvõimalusi ajateenistuse läbimiseks

Suurendame elanikkonna kaasamist riigikaitsesse, et tugevdada Eesti kaitsevõimet. Peame oluliseks vabatahtlike sh naiste osalemist ajateenistuses. Vabatahtlik osalemine ajateenistuses peab andma rohkem valikuvõimalusi ajateenistuse läbimiseks.

Panustame tarka kaitsesse, suurendame uute tehnoloogiate kasutamist ja innovatiivsust

Panustame tarka kaitsesse, suurendada uute tehnoloogiate kasutamist ja innovatiivsust.

Arendame ja kaasata senisest enam kodumaist kaitsetööstust

Arendame ja kaasata senisest enam kodumaist kaitsetööstust. Kindel osa teadusrahast ning riigikaitsekuludest peab minema oma kodumaise kaitsetööstuse arendamiseks. Toetame Eesti kaitsetööstuse innovatiivsust, sh teadusgrante Eesti kaitsetööstuse arendamiseks

Tõstame riigisiseselt ja rahvusvahelisel tasandil hübriidohtudega võitlemise võimekust

Tõstame riigisiseselt ja rahvusvahelisel tasandil hübriidohtudega võitlemise võimekust, samuti Eesti riigi valmisolekut ja võimekust libauudiste ning muu väärinformatsiooni leviku tõkestamisel.

Riigikaitseõpetus koolides peab olema kohustuslik osa õppeprogrammist

Panustame isamaalisse kasvatusse, kaitsetahte suurendamine on igaühe asi. Riigikaitseõpetus koolides peab olema kohustuslik osa õppeprogrammist. Arendame läbi riiklike programmide elanikkonnakaitse võimekust meie ettevõtetes ja riigiasutustes.

Arendame läbi riiklike programmide elanikkonnakaitse võimekust meie ettevõtetes ja riigiasutustes

Panustame isamaalisse kasvatusse, kaitsetahte suurendamine on igaühe asi. Riigikaitseõpetus koolides peab olema kohustuslik osa õppeprogrammist. Arendame läbi riiklike programmide elanikkonnakaitse võimekust meie ettevõtetes ja riigiasutustes.

Taastame kaitseväes kaplaniteenistus

Taastame kaitseväes kaplaniteenistus, et tagada reserv- ja tegevväelastele kaitsetahte säilimine ning pakkuda neile moraalset tuge.

Taastame spordirühm kaitseväes

Taastame spordirühm kaitseväes, et arendada läbi spordi suuremat ühiskonna kaitsetahet. Oluline on tagada tippsportlastele ajateenistuse läbimiseks tingimused, mis võimaldavad neil enda erialast sportlikku vormi säilitada.

Taastame kaitseväeorkester

Taastame riigikaitselise traditsiooni kandjana ja kaitseväe sümboliväärtuse rõhutamiseks kaitseväeorkester.

Seadustame presidendi otsevalimine

Seadustame presidendi otsevalimine.

Suurendame Riigikogu võimalusi kvaliteetselt oma rolli täita

Suurendame Riigikogu võimalusi kvaliteetselt oma rolli täita. Riigikogu peab suutma valitsuse tööd sisuliselt kontrollida ja hinnata. Tagame tugimeeskonna parlamendiliikmetele, kes parandab teabe kättesaadavust ning analüüsi- ja hindamise võimekust.

Tagame tugimeeskonna parlamendiliikmetele, kes parandab teabe kättesaadavust ning analüüsi- ja hindamise võimekust.

Suurendame Riigikogu võimalusi kvaliteetselt oma rolli täita. Riigikogu peab suutma valitsuse tööd sisuliselt kontrollida ja hinnata. Tagame tugimeeskonna parlamendiliikmetele, kes parandab teabe kättesaadavust ning analüüsi- ja hindamise võimekust.

Suurendame parlamentaarset kuulamist

Suurendame parlamentaarset kuulamist. Rahvaesindusel peab olema õigus senisest rohkem iseseisvalt teavet küsida ja kasutada. Kesksete riigiasutuste juhid peavad vähemalt kord aastas parlamendile aru andma.

Kesksete riigiasutuste juhid peavad vähemalt kord aastas parlamendile aru andma.

Suurendame parlamentaarset kuulamist. Rahvaesindusel peab olema õigus senisest rohkem iseseisvalt teavet küsida ja kasutada. Kesksete riigiasutuste juhid peavad vähemalt kord aastas parlamendile aru andma.

Rahvaesindusel peab olema õigus senisest rohkem iseseisvalt teavet küsida ja kasutada

Suurendame parlamentaarset kuulamist. Rahvaesindusel peab olema õigus senisest rohkem iseseisvalt teavet küsida ja kasutada. Kesksete riigiasutuste juhid peavad vähemalt kord aastas parlamendile aru andma.

Tagame valitsuse liikmetele operatiivsem võimalus oma poliitika elluviimiseks

Tagame valitsuse liikmetele operatiivsem võimalus oma poliitika elluviimiseks.

Toetame mitmekesist otsedemokraatiat

Toetame mitmekesist otsedemokraatiat, näiteks rahvaküsitlused, rahvahääletused, osalusveebid, arutlev hääletamine, planeerimistöötoad ja kaasav eelarve. Arendame koostöös ülikoolidega kodanikuharidust.

Arendame koostöös ülikoolidega kodanikuharidust

Toetame mitmekesist otsedemokraatiat, näiteks rahvaküsitlused, rahvahääletused, osalusveebid, arutlev hääletamine, planeerimistöötoad ja kaasav eelarve. Arendame koostöös ülikoolidega kodanikuharidust.

Seadustame rahvaalgatus, andes 25 000 kodanikule õiguse algatada eelnõu, mida Riigikogu peab menetlema parlamendi täiskogu ees

Seadustame rahvaalgatus, andes 25 000 kodanikule õiguse algatada eelnõu, mida Riigikogu peab menetlema parlamendi täiskogu ees.

Rahastame riigieelarvest eesti-, vene- ja ingliskeelse meedia arendamist Eestis

Rahastame riigieelarvest eesti-, vene- ja ingliskeelse meedia arendamist Eestis, et hoida kogu ühiskond ühtses inforuumis.

Langetame kandideerimisõiguslik Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel 18. eluaastale

Langetame kandideerimisõiguslik iga nii Riigikogu kui ka Euroopa Parlamendi valimistel 18. eluaastale.

Suurendame seadusloome kvaliteeti ja vähendada läbi riigipoolse reguleerimise üldist bürokraatiat

Suurendame seadusloome kvaliteeti ja vähendada läbi riigipoolse reguleerimise üldist bürokraatiat.

Tagame Eesti inimeste põhiseaduslikud õigused ning nende kaitse nii kodu- kui ka välismaal

Tagame Eesti inimeste põhiseaduslikud õigused ning nende kaitse nii kodu- kui ka välismaal. Oma õiguste kasutamine ja tagamine peab olema inimeste jaoks arusaadav ja taskukohane.

Suurendame vaidluste ja kaebuste kohtuvälist lahendamist

Suurendame vaidluste ja kaebuste kohtuvälist lahendamist. Õiguskaitsesüsteem peab suutma toimida professionaalselt ja erapooletult.

Hüvitame omandireformi käigus tekkinud ebaõiglus neile inimestele, kes oma kodudest välja tõsteti ning kellel puudus võimalus oma elamispind erastada

Hüvitame omandireformi käigus tekkinud ebaõiglus neile inimestele, kes oma kodudest välja tõsteti ning kellel puudus võimalus oma elamispind erastada. Kompenseerimisel tuleb lähtuda ekspertidelt tellitud uurimistöös tehtud ettepanekutest ja koostatud andmebaasist.

Taastame kohtunike sotsiaalsed tagatised

Taastame kohtunike sotsiaalsed tagatised, mis motiveeriksid kohtunike pikaajalist töötamist ja oleksid võrdväärsed Euroopa Liidu liikmesriikides kohtunikele tagatud sotsiaalsete garantiidega.

Vähendame seadusandlike meetmetega kohtute töökoormust

Vähendame seadusandlike meetmetega kohtute töökoormust, vabastades kohtunikud õigusemõistmisega mitteseotud ülesannete täitmisest.

Eraldame kohtute juhtimine Justiitsministeeriumi alt ning luua eraldiseisev sõltumatu ja kohtunike kontrolli all olev kohtute haldusorgan

Eraldame kohtute juhtimine Justiitsministeeriumi alt ning luua eraldiseisev sõltumatu ja kohtunike kontrolli all olev kohtute haldusorgan, tingimusel, et kohtutele on tagatud vajalikud eelarvelised vahendid. Tagame kohtutele koos teiste põhiseaduslike institutsioonidega õigus osaleda riigieelarve koostamisel.

Tagame kohtutele koos teiste põhiseaduslike institutsioonidega õigus osaleda riigieelarve koostamisel.

Eraldame kohtute juhtimine Justiitsministeeriumi alt ning luua eraldiseisev sõltumatu ja kohtunike kontrolli all olev kohtute haldusorgan, tingimusel, et kohtutele on tagatud vajalikud eelarvelised vahendid. Tagame kohtutele koos teiste põhiseaduslike institutsioonidega õigus osaleda riigieelarve koostamisel.

Viime kriminaaluurimise protsessi sisse täiendused

Viime kriminaaluurimise protsessi sisse täiendused, mis tagaksid kodanike põhiõigused ja uurimisorganite mõistliku menetlusaja kohtueelses uurimises.

Toetame kogukondade omaalgatust, ettevõtlikkust ja ühistegevust

Toetame kogukondade omaalgatust, ettevõtlikkust ja ühistegevust.

Piirame poliitilist reklaami

Piirame poliitilist reklaami. Loome kõigile erakondadele võrdsed võimalused kampaania mahtude ja ajalise ressursi osas avalikus meedias.

Läheneme riigireformile mõistlikult, arvestades inimeste ootusi ning tõstes poliitika ja valitsemise kvaliteeti.

Läheneme riigireformile mõistlikult, arvestades inimeste ootusi ning tõstes poliitika ja valitsemise kvaliteeti.

Tagame Riigi targemat toimimist

Tagame Riigi targemat toimimist, selleks tuleb senisest enam poliitikakujundamisse ja valitsemisse tuua ülikoolide ja muud erialateadmust. Kasutame riigijuhtimisotsuste kujundamisel ekspertarvamusi ning ühiskonnauuringuid.

Tagame avalikus sektoris haritud, kõrge haldussuutlikkuse ja hea kvalifikatsiooniga töötajad

Tagame avalikus sektoris haritud, kõrge haldussuutlikkuse ja hea kvalifikatsiooniga töötajad. Töötajate väljaõpe ja täiendkoolitus tuleb korraldada koostöös ülikoolidega.

Suurendame kohalike omavalitsuste otsustuspädevust ning eelarvet

Suurendame kohalike omavalitsuste otsustuspädevust ning eelarvet. Riigi tasandil tuleb lahendada ainult üldriikliku tähtsusega küsimusi. Riigi keskvalitsus, kohalikud omavalitsused, nende liidud ja muud koostöövormid peavad moodustama hästitoimiva mitmetasandilise valitsemise süsteemi.

Arendame e-teenuste kvaliteeti ja turvalisust, pidades silmas kogukulusid ja turvariske

Arendame e-teenuste kvaliteeti ja turvalisust, pidades silmas kogukulusid ja turvariske. Pöörame tähelepanu inimeste põhiõiguste ja privaatsuse kaitsele e-teenuste kasutamisel. E-teenused ei tohi ära lõigata inimeste võimalusi poliitikute ja riigiga otse suhelda.

Arendame heategevuses paremaid võimalusi eraraha kaasamiseks

Arendame heategevuses paremaid võimalusi eraraha kaasamiseks. Ettevõtete ja eraisikute annetuste soodustamiseks analüüsime maksupoliitika muutmist.

Ettevõtete ja eraisikute annetuste soodustamiseks analüüsime maksupoliitika muutmist

Arendame heategevuses paremaid võimalusi eraraha kaasamiseks. Ettevõtete ja eraisikute annetuste soodustamiseks analüüsime maksupoliitika muutmist.

Soodustame sotsiaalset ettevõtlust ning omatulu teenivaid vabaühendusi

Soodustame sotsiaalset ettevõtlust ning omatulu teenivaid vabaühendusi. Aitame vähendada bürokraatiat sotsiaalse ettevõtluse soodustamiseks ning uute innovaatiliste lahenduste kasutamiseks vabaühendustes.

Aitame vähendada bürokraatiat sotsiaalse ettevõtluse soodustamiseks ning uute innovaatiliste lahenduste kasutamiseks vabaühendustes

Soodustame sotsiaalset ettevõtlust ning omatulu teenivaid vabaühendusi. Aitame vähendada bürokraatiat sotsiaalse ettevõtluse soodustamiseks ning uute innovaatiliste lahenduste kasutamiseks vabaühendustes.

Kutsume ellu riiklik vabatahtlikkuse register

Kutsume ellu riiklik vabatahtlikkuse register, kuhu on koondatud inimesed, keda riik saab erinevate kriiside lahendamiseks operatiivselt kaasata.

Nõuame reeglitel põhineva maailmakorra kaitsmist, mis on väikeriikide julgeoleku garantiiks

Nõuame reeglitel põhineva maailmakorra kaitsmist, mis on väikeriikide julgeoleku garantiiks. Seisame ÜROs ja teistes asjakohastes organisatsioonides kindlalt vastu rahvusvahelise õiguse rikkumistele ning nõuame süüdlaste karistamist.

Seisame ÜROs ja teistes organisatsioonides kindlalt vastu rahvusvahelise õiguse rikkumistele ning nõuame süüdlaste karistamist

Nõuame reeglitel põhineva maailmakorra kaitsmist, mis on väikeriikide julgeoleku garantiiks. Seisame ÜROs ja teistes asjakohastes organisatsioonides kindlalt vastu rahvusvahelise õiguse rikkumistele ning nõuame süüdlaste karistamist.

Edendame tugevaid suhteid ELi partnerite, USA, Ühendkuningriigi ja teiste samameelsete Euroopa väärtusi tunnustavate riikidega

Edendame tugevaid suhteid Euroopa Liidu partnerite, Ameerika Ühendriikide, Ühendkuningriigi ja teiste samameelsete Euroopa väärtusi tunnustavate riikidega.

Abistame Ukrainat mitmekülgselt sõja võitmisel ja territoriaalse terviklikkuse taastamisel, sõjajärgsel ülesehitamisel, demokraatlike reformide läbiviimisel ning EL ja NATOsse pürgimisel

Abistame Ukrainat mitmekülgselt sõja võitmisel ja territoriaalse terviklikkuse taastamisel, sõjajärgsel ülesehitamisel, demokraatlike reformide läbiviimisel ning Euroopa Liitu ja NATOsse pürgimisel.

Teeme tihedat koostööd NATO liitlastega, et Eesti kaitsmiseks oleks tegelikule kaitsevajadusele vastav liitlasvägede kohalolek

Teeme tihedat koostööd NATO liitlastega, et Eesti kaitsmiseks oleks tegelikule kaitsevajadusele vastav liitlasvägede kohalolek. Toetame NATO avatud uste poliitikat.

Toetame NATO avatud uste poliitikat.

Teeme tihedat koostööd NATO liitlastega, et Eesti kaitsmiseks oleks tegelikule kaitsevajadusele vastav liitlasvägede kohalolek. Toetame NATO avatud uste poliitikat.

Seisame aktiivselt inimõiguste, ajakirjandusvabaduse ja demokraatia tugevdamise eest

Seisame aktiivselt inimõiguste, ajakirjandusvabaduse ja demokraatia tugevdamise eest, tugevdame inimõigusdiplomaatiat ning arendada kahepoolseid suhteid arengukoostöö kaudu.

Seisame ka praegusel keerulisel ajal Euroopa Liidu nelja põhivabaduse eest

Seisame ka praegusel keerulisel ajal Euroopa Liidu nelja põhivabaduse eest. Igal liikmesriigil peab alles jääma otsustusvabadus enda siseriiklike küsimuste üle.

Tegutseme aktiivselt Euroopa Liidus Eesti seisukohtade kaitsmisel ja jõustamisel, et hoida meie inimesi ja ettevõtteid

Tegutseme aktiivselt Euroopa Liidus Eesti seisukohtade kaitsmisel ja jõustamisel, et hoida meie inimesi ja ettevõtteid.

Nõuame Euroopa Liidult liikmesriike puudutavatesse kriisidesse varajast ja kiiret sekkumist

Nõuame Euroopa Liidult liikmesriike puudutavatesse kriisidesse varajast ja kiiret sekkumist.

Suurendame teavet inimestele ja ettevõtetele Euroopa Liidu poolt algatatud või vastu võetavate otsuste kohta

Suurendame teavet inimestele ja ettevõtetele Euroopa Liidu poolt algatatud või vastu võetavate otsuste kohta.

Aidame Euroopa Liidul saavutada kokkulepitud kliimaeesmärke

Aidame Euroopa Liidul saavutada kokkulepitud kliimaeesmärke ning suurendada rahvusvahelist koostööd keskkonnaküsimustes, et ennetada ja leevendada kliimamuutustega kaasevaid probleeme.

Tugevdame ja kindlustame ELi piirid ühtse rändepoliitikaga

Tugevdame ja kindlustada Euroopa Liidu piiri. Läbipaistev ning ühetaoline migratsioonipoliitika on Euroopa riikide siseturvalisuse stabiilsuse garant.

Tugevdame rahvusvahelise koostöö kaudu Eesti küberjulgeolekut ning olla selles teemas eestkõneleja

Tugevdame rahvusvahelise koostöö kaudu Eesti küberjulgeolekut ning olla selles teemas eestkõneleja.

Tihendame koostööd samameelsete Läänemere äärsete riikidega

Tihendada koostööd samameelsete Läänemere äärsete riikidega, et hoida ühiseid väärtusi ning tugevdada koostööd kaitse-, majandus- ja keskkonnaküsimustes.

Astume täiendavaid samme välisinvesteeringute toomiseks Eestisse

Astume täiendavaid samme välisinvesteeringute toomiseks Eestisse. Peame oluliseks, et kõik riigiasutused ja ministeeriumid teeksid selles vallas suuremat koostööd.

Arendame Eesti saatkondade ja esindajate võrgustikku meile olulistes majandus- ja välispartnerriikides

Arendame Eesti saatkondade ja esindajate võrgustikku meile olulistes majandus- ja välispartnerriikides, et tagada meie riigi ja ettevõtete konkurentsivõime.

Aidame Eesti ettevõtteid uutele välisturgudele sisenemisel, et leevendada Venemaa Ukraina vastase agressiooni põhjustatud majandusprobleeme

Aidame Eesti ettevõtteid uutele välisturgudele sisenemisel, et leevendada Venemaa Ukraina vastase agressiooni põhjustatud majandusprobleeme.

Seisame vastu autoritaarsete riikide investeeringutele Eestisse ja meie regiooni kriitilisse infrastruktuuri

Seisame vastu autoritaarsete riikide investeeringutele Eestisse ja meie regiooni kriitilisse infrastruktuuri.

Tagame Eestile vajalikud infrastruktuuri ühendused nii Euroopaga kui üleilmselt

Tagame Eestile vajalikud infrastruktuuri ühendused nii Euroopaga kui üleilmselt, et suurendada Eesti atraktiivsust ettevõtluse arendamise ja turismi sihtkohana.

Suurendame Eesti püüdlusi rahvusvahelistes organisatsoonides oluliste ametikohtade saamisel

Suurendame Eesti püüdlusi rahvusvahelistes organisatsoonides oluliste ametikohtade saamisel.

Toetame riiklikult rahvusvaheliste suur- ja spordiürituste toimumist Eestist

Toetame riiklikult rahvusvaheliste suur- ja spordiürituste toimumist Eestist, et läbi selle suurendada Eesti tuntust maailmas.

Toetame Eesti osalemist 2025. aasta maailmanäitusel Jaapanis Osakas

Toetame Eesti osalemist 2025. aasta maailmanäitusel Jaapanis Osakas.

Suurendame maailmas Eesti kui tugeva e-riigi kuvandit

Suurendame maailmas Eesti kui tugeva e-riigi kuvandit. Peame oluliseks jätkata ja laiendada e-residentsuse programmi.

Jätkame ja laiendame e-residentsuse programmi

Suurendame maailmas Eesti kui tugeva e-riigi kuvandit. Peame oluliseks jätkata ja laiendada e-residentsuse programmi.

Aidame kaasa meie idufirmade kasvamisele ja arengule kogu maailmas

Aidame kaasa meie idufirmade kasvamisele ja arengule kogu maailmas. Soodustame nende kasvukeskkonda kodumaal ning peakorterite jäämist Eestisse.

Soodustame nende kasvukeskkonda kodumaal ning peakorterite jäämist Eestisse.

Aidame kaasa meie idufirmade kasvamisele ja arengule kogu maailmas. Soodustame nende kasvukeskkonda kodumaal ning peakorterite jäämist Eestisse.

Tugevdame sidet Eesti kogukondadega välismaal

Tugevdame sidet Eesti kogukondadega välismaal, et edendada, säilitada ja toetada välismaal eesti kultuuri, koole ja keeleõpet.

Soodustame tööhõive kasvu, pöörates tähelepanu alahõivatud gruppidele

Soodustame tööhõive kasvu, pöörates tähelepanu alahõivatud gruppidele (noored, vanemaealised, vähenenud töövõimega inimesed). Uute töökohtade loomisel ning täitmisel tuleb eelistada kohalikku tööjõudu.

Uute töökohtade loomisel ning täitmisel tuleb eelistada kohalikku tööjõudu

Soodustame tööhõive kasvu, pöörates tähelepanu alahõivatud gruppidele (noored, vanemaealised, vähenenud töövõimega inimesed). Uute töökohtade loomisel ning täitmisel tuleb eelistada kohalikku tööjõudu.

Ergutame kõrge lisandväärtusega töökohtade loomiseks tehnikaharidust koolides

Ergutame kõrge lisandväärtusega töökohtade loomiseks tehnikaharidust koolides ning jätkame elukestva õppe põhimõtete rakendamist inimeste teadmiste ja oskuste ajakohastamisel.

Jätkame elukestva õppe põhimõtete rakendamist inimeste teadmiste ja oskuste ajakohastamisel

Ergutame kõrge lisandväärtusega töökohtade loomiseks tehnikaharidust koolides ning jätkame elukestva õppe põhimõtete rakendamist inimeste teadmiste ja oskuste ajakohastamisel.

Laiendame tööhõive suurendamiseks ümberõppe, täiendkoolituste ja täiskasvanuhariduse võimalusi ning riiklikke tööturu tugiteenuseid

Laiendame tööhõive suurendamiseks ümberõppe, täiendkoolituste ja täiskasvanuhariduse võimalusi ning riiklikke tööturu tugiteenuseid.

Tõstame ühiskonnale eeskujuks peresõbralikke ettevõtteid

Tõstame ühiskonnale eeskujuks peresõbralikke ettevõtteid, kes avavad oma töötajate laste tarbeks hoiutubasid, võimaldavad emadel ja isadel teha kaugtööd ning hoolitsevad selle eest, et väikelaste vanemad saaksid võrdselt teistega oma kutsetööle pühenduda ja ametiredelil edeneda.

Kaasajastame töötuskindlustussüsteemi ning võimaldada vähemalt osalist hüvitist ka omal soovil töölt lahkujatele

Kaasajastame töötuskindlustussüsteemi ning võimaldada vähemalt osalist hüvitist ka omal soovil töölt lahkujatele.

Tõstame tervise edendamiseks tehtavate kulude maksuvaba piirmäära 800 euroni aastas

Suurendame tööandja maksuvabastust töötaja tervise edendamiseks tehtavatelt kulutustelt. Tõstame tervise edendamiseks tehtavate kulude maksuvaba piirmäära 800 euroni aastas.

Suurendame ausa konkurentsi toetamiseks Maksu- ja Tolliameti vahendeid võitluseks varimajanduse ning ümbrikupalkadega

Suurendame ausa konkurentsi toetamiseks Maksu- ja Tolliameti vahendeid võitluseks varimajanduse ning ümbrikupalkadega.

Arendame täiskasvanute digioskuseid

Arendame täiskasvanute digioskuseid, et tõsta tootlikkust ning meie inimeste konkurentsivõimet kiirelt areneva majanduse ja tööturu tingimustes.

Vähendame soolist, ealist ja rahvuspõhist palgalõhet

Vähendame soolist, ealist ja rahvuspõhist palgalõhet, mille aluseks on koostöö ning läbipaistev ja õiglane palgapoliitika nii avalikus kui erasektoris.

Suurendame riigi- ja rahvuspühadega seonduvate puhkepäevade arvu

Suurendame riigi- ja rahvuspühadega seonduvate puhkepäevade arvu. Muudame puhkepäevaks sellele eelneva või järgneva tööpäeva juhul kui rahvus- või riigipüha langeb nädalavahetusele.

Tagadame riigipalgaliste töökohtade õiglane regionaalne jaotus

Tagadame riigipalgaliste töökohtade õiglane regionaalne jaotus. Avaliku sektori töökohtade väljaviimisega pealinnast tuleb jätkata, võimaldades ka kaugtöö tegemist.

Avaliku sektori töökohtade väljaviimisega pealinnast tuleb jätkata, võimaldades ka kaugtöö tegemist

Tagadame riigipalgaliste töökohtade õiglane regionaalne jaotus. Avaliku sektori töökohtade väljaviimisega pealinnast tuleb jätkata, võimaldades ka kaugtöö tegemist.

Jätkame läbirääkimisi alampalga kokkuleppimisel ja teistes tööturgu mõjutavates küsimustes

Jätkame kolmepoolseid läbirääkimisi (riik, tööandjad ja ametiühingud) alampalga kokkuleppimisel ja teistes tööturgu mõjutavates küsimustes.

Kaasame riikliku tööpoliitika väljakujundamisse ka väikeettevõtete esindusorganisatsioonid

Kaasame riikliku tööpoliitika väljakujundamisse ka väikeettevõtete esindusorganisatsioonid.

Kaasame senisest enam ametiühinguid töötajate heaolu ja õigusi puudutavasse seadusloomesse

Kaasame senisest enam ametiühinguid töötajate heaolu ja õigusi puudutavasse seadusloomesse.

Loome õigusselgus platvormitöö mõiste ja maksunduse osas

Loome õigusselgus platvormitöö mõiste ja maksunduse osas. Tagame platvormitöötajatele vajalikud sotsiaalsed garantiid (tervise-, töötus- ja pensionikindlustus) koos kollektiivse esindamise õigusega.

Soodustame osalise töövõimega inimeste tööturule integreerimist ja elukestvat õpet ning töötute ümberõpet

Soodustame osalise töövõimega inimeste tööturule integreerimist ja elukestvat õpet ning töötute ümberõpet.

Arendame eakatele ja erivajadustega inimestele sobilikke ning paindlikke töövõimalusi

Arendame eakatele ja erivajadustega inimestele sobilikke ning paindlikke töövõimalusi, et toetada nende aktiivset osalemist tööturul ja ühiskonnaelus.

Toetame aktiivsete tööturumeetmete ja noorsootöö abil mittetöötavate ning mitteõppivate noorte tööellu suunamist

Toetame aktiivsete tööturumeetmete ja noorsootöö abil mittetöötavate ning mitteõppivate noorte (NEET- noorte) tööellu suunamist.

Suurendame järgmise nelja aasta jooksul alampalka, et Eesti kehtiv alampalk oleks üle 1000 euro kuus

Suurendame järgmise nelja aasta jooksul alampalka, et Eesti kehtiv alampalk oleks üle 1000 euro kuus. Tagame alampalga järjepideva tõusu, et vähendame palgavaesust ja ebavõrdsust tööturul.

Võimaldame täiendavate vabatahtlike sissemaksete tegemist kogumispensioni

Võimaldame täiendavate vabatahtlike sissemaksete tegemist kogumispensioni. Anname II pensionisambast lahkunutele võimaluse erakorraliselt süsteemiga uuesti liituda.

Anname II pensionisambast lahkunutele võimaluse erakorraliselt süsteemiga uuesti liituda

Võimaldame täiendavate vabatahtlike sissemaksete tegemist kogumispensioni. Anname II pensionisambast lahkunutele võimaluse erakorraliselt süsteemiga uuesti liituda.

Tagadame alates teisest päevast töötajale haiguspäevade hüvitamine koostöös riigi ja tööandjaga

Tagadame alates teisest päevast töötajale haiguspäevade hüvitamine koostöös riigi ja tööandjaga.

Suurendame riigiametite ja ametnike rolli nõustamaks ettevõtteid hea ja turvalise töökeskkonna loomisel

Suurendame riigiametite ja ametnike rolli nõustamaks ettevõtteid hea ja turvalise töökeskkonna loomisel.

Kasutame avalikus sektoris enam tähtajalist töösuhet

Kasutame avalikus sektoris enam tähtajalist töösuhet. Soodustame erinevates riigiasutustes- ja ametites töötajate rotatsiooni ja konkurentsi.

Parandame tööohutust ning tõstame töötervishoiuteenuste kättesaadavust

Parandame tööohutust ning tõstame töötervishoiuteenuste kättesaadavust. Suurendame läbi riikliku tellimuse töötervishoiu spetsialistide arvu.

Kehtestame välistööjõu puhul teatud sektorites sektoripõhine keskmisest palgast suurem palganõue

Kehtestame välistööjõu puhul teatud sektorites sektoripõhine keskmisest palgast suurem palganõue, arvestades sektori majandusnäitajaid ja konkurentsivõimet.

Vaadame üle töölepinguseadus ning ajakohastada seda tööturu olukorda arvestades

Vaadame üle töölepinguseadus ning ajakohastada seda tööturu olukorda arvestades.

Soodustame senisest enam tööandja võimalusi oma töötajatele lastehoiuteenuse pakkumiseks

Soodustame senisest enam tööandja võimalusi oma töötajatele lastehoiuteenuse pakkumiseks, selleks vaatame üle tänased kehtivad regulatsioonid.

Suurendame kollektiivlepinguga seotud töötajate hulka Eesti tööjõuturul

Suurendame kollektiivlepinguga seotud töötajate hulka Eesti tööjõuturul.

Tõstame inimeste tervena elatud eluaastaid ning oodatavat eluiga

Tõstame inimeste tervena elatud eluaastaid ning oodatavat eluiga.

Suuname tervishoidu lisaraha, et parandada arstiabi kättesaadavust ning vähendada ravijärjekordi

Suuname tervishoidu lisaraha, et parandada arstiabi kättesaadavust ning vähendada ravijärjekordi. Peame oluliseks kvaliteetse eratervishoiu arengut ning koostööd avaliku ja erasektori vahel tervishoiusüsteemis.

Peame oluliseks kvaliteetse eratervishoiu arengut ning koostööd avaliku ja erasektori vahel tervishoiusüsteemis

Suuname tervishoidu lisaraha, et parandada arstiabi kättesaadavust ning vähendada ravijärjekordi. Peame oluliseks kvaliteetse eratervishoiu arengut ning koostööd avaliku ja erasektori vahel tervishoiusüsteemis.

Tagame kõigile Eestis elavatele inimestele ravikindlustus

Tagame kõigile Eestis elavatele inimestele ravikindlustus.

Parandame tervishoiuteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti investeerides e-tervise lahendustesse, tervise- tehnoloogiatesse ning personaalmeditsiini arendamisse

Parandame tervishoiuteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti investeerides e-tervise lahendustesse, tervise- tehnoloogiatesse ning personaalmeditsiini arendamisse.

Kaitseme inimeste terviseandmeid ning tagame andmekaitsereeglite täitmine

Kaitseme inimeste terviseandmeid ning tagame andmekaitsereeglite täitmine.

Tagame patsiendikindlustuse ja vaktsiinikindlustuse õiglane ja efektiivne toimimine

Tagame patsiendikindlustuse ja vaktsiinikindlustuse õiglane ja efektiivne toimimine.

Hoiame arstide, õdede ja teiste meditsiinitöötajate palk konkurentsivõimelisena

Hoiame arstide, õdede ja teiste meditsiinitöötajate palk konkurentsivõimelisena, et ennetada nende lahkumist teistesse riikidesse ning motiveerida juba lahkunud tervishoiutöötajaid Eestisse naasma.

Rajame riigi ja kohaliku omavalitsuse koostöös Tallinna Haigla

Rajame riigi ja kohaliku omavalitsuse koostöös Tallinna Haigla, et tõsta meditsiiniteenuste kvaliteeti ja ars- tiabi kättesaadavust Põhja-Eestis.

Hoiame ja arendada igas maakonnas vähemalt ühte haiglavõrgu arengukava haiglat

Hoiame ja arendada igas maakonnas vähemalt ühte haiglavõrgu arengukava haiglat.

Muudame maakondade üldhaiglate rahastamine eelarveliseks

Muudame maakondade üldhaiglate rahastamine eelarveliseks, et tagada ühtlaselt kogu Eestis arstiabi kättesaadavus, arvestades piirkondade vajadusi.

Suurendame esmatasandi arstiabi kättesaadavust maakondades, seda ka õhtustel tundidel ja nädalavahetustel

Suurendame esmatasandi arstiabi kättesaadavust maakondades, seda ka õhtustel tundidel ja nädalavahetustel. Analüüsime praegust perearstisüsteemi, tagamaks jätkusuutlik esmatasandi tervishoid.

Analüüsime praegust perearstisüsteemi, tagamaks jätkusuutlik esmatasandi tervishoid

Suurendame esmatasandi arstiabi kättesaadavust maakondades, seda ka õhtustel tundidel ja nädalavahetustel. Analüüsime praegust perearstisüsteemi, tagamaks jätkusuutlik esmatasandi tervishoid.

Jätkame tervisekeskuste rajamist ja kaasajastamist kogu Eestis

Jätkame tervisekeskuste rajamist ja kaasajastamist kogu Eestis.

Arendame apteegiteenuseid, sh integreerida apteegivõrk paremini esmatasandi tervishoiuga

Arendame apteegiteenuseid, sh integreerida apteegivõrk paremini esmatasandi tervishoiuga.

Tagame patsientidele ja puuetega inimestele paremad võimalused taastusravile pääsemiseks

Tagame patsientidele ja puuetega inimestele paremad võimalused taastusravile pääsemiseks.

Tugevdame riikliku tervishoiusüsteemi juhtimist

Tugevdame riikliku tervishoiusüsteemi juhtimist, et vastutus oleks selgelt määratletud ja tõhusalt kontrollitud. Tervishoiuvõrgustik (haiglad ja tervisekeskused) peab olema patsientide vajadusi arvestades planeeritud ja vajaduspõhiselt rahastatud.

Suurendame tulemuspõhise rahastamise osakaalu tervishoiusüsteemis koos järelevalve tõhustamisega

Suurendame tulemuspõhise rahastamise osakaalu tervishoiusüsteemis koos järelevalve tõhustamisega.

Vähendame inimeste omaosalust tervishoiuteenuste (sh hambaravi) eest tasumisel

Vähendame inimeste omaosalust tervishoiuteenuste (sh hambaravi) eest tasumisel.

Kahekordistame kehtivaid hambaravihüvitisi ning vähendame inimeste omaosalust

Kahekordistame kehtivaid hambaravihüvitisi ning vähendame inimeste omaosalust. Seome hambaravihüvitise lahti haigekassa lepingutest ning isikustame selle.

Seome hambaravihüvitise lahti haigekassa lepingutest ning isikustame selle

Kahekordistame kehtivaid hambaravihüvitisi ning vähendame inimeste omaosalust. Seome hambaravihüvitise lahti haigekassa lepingutest ning isikustame selle.

Tagame koostöös haigekassaga igas maakonnas ortodonditeenus

Tagame koostöös haigekassaga igas maakonnas ortodonditeenus. Suurendame riiklikku tellimust uute ortodontide koolitamiseks, et vähendada ravijärjekordi ning tõsta teenuse kättesaadavust.

Suurendame riiklikku tellimust uute ortodontide koolitamiseks

Tagame koostöös haigekassaga igas maakonnas ortodonditeenus. Suurendame riiklikku tellimust uute ortodontide koolitamiseks, et vähendada ravijärjekordi ning tõsta teenuse kättesaadavust.

Alandame ravimite käibemaksu määra üheksalt protsendilt viiele ning vabastada retseptiravimid käibemaksust

Alandame ravimite käibemaksu määra üheksalt protsendilt viiele ning vabastada retseptiravimid käibemaksust.

Tagame haiguspäevade hüvitamine alates teisest päevast töötajale koostöös riigi ja tööandjaga

Tagame haiguspäevade hüvitamine alates teisest päevast töötajale koostöös riigi ja tööandjaga.

Propageerime iga-aastaseid tervisekontrolle ning võimalust neid töökohtadel läbi viia

Propageerime iga-aastaseid tervisekontrolle ning võimalust neid töökohtadel läbi viia.

Jätkame ja laiendada Tartu Ülikooli geenivaramu programmi ning pakkuda tulemuste põhjal isikustatud ravimeid ja terviseteenuseid

Jätkame ja laiendada Tartu Ülikooli geenivaramu programmi ning pakkuda tulemuste põhjal isikustatud ravimeid ja terviseteenuseid.

Töötame välja „Vähitõrje tegevuskava 2020-2030“ rakenduskava ning alustada selle elluviimist

Töötame välja „Vähitõrje tegevuskava 2020-2030“ rakenduskava ning alustada selle elluviimist.

Suurendame teavitustööd laste ja riskirühmade immuniseerimise, hambaravi ja tervisliku toitumise kohta

Suurendame teavitustööd laste ja riskirühmade immuniseerimise, hambaravi ja tervisliku toitumise kohta.

Edendame terviseteadlikku käitumist ja tervislikke eluviise

Edendame terviseteadlikku käitumist ja tervislikke eluviise – igaüks meist peab oma tervise hoidmisse ka ise panustama.

Tõstame tervise edendamiseks tehtavate kulude maksuvaba piirmäära 800 euroni aastas

Suurendame tööandja maksuvabastust töötaja tervise edendamiseks tehtavatelt kulutustelt. Tõstame tervise edendamiseks tehtavate kulude maksuvaba piirmäära 800 euroni aastas.

Pöörame erilist tähelepanu laste ülekaalulisuse ning sõltuvushäirete, sh nutisõltuvuse vähendamisele

Pöörame erilist tähelepanu laste ülekaalulisuse ning sõltuvushäirete, sh nutisõltuvuse vähendamisele.

Tõstame inimeste teadlikkust ja suurendada ennetustööd alkoholi tarbimise vähendamiseks

Tõstame inimeste teadlikkust ja suurendada ennetustööd alkoholi tarbimise vähendamiseks.

Tõstame ennetustegevuste mahtu, sh sõeluuringutes osalemise määra koostöös perearstide ja kogu tervisesüsteemiga

Tõstame ennetustegevuste mahtu, sh sõeluuringutes osalemise määra koostöös perearstide ja kogu tervisesüsteemiga.

Tõstame uimastisõltlaste ravi ja rehabilitatsiooni mahtu ning uute tõenduspõhiste uimastiennetuse meetodite kasutamist

Tõstame uimastisõltlaste ravi ja rehabilitatsiooni mahtu ning uute tõenduspõhiste uimastiennetuse meetodite kasutamist.

Loome regionaalseid toetusmeetmeid, mille abil aitame tervishoiutöötajaid elama ja töötama maapiirkondadesse, ehitame üürimaju

Loome regionaalseid toetusmeetmeid, mille abil aitame tervishoiutöötajaid elama ja töötama maapiirkondadesse. Rakendame selleks riigi toel ehitatavaid üürimaju.

Suurendame vastuvõttu tervishoiutöötajate erialadele Tartu Ülikoolis ja tervishoiu kõrgkoolides ning arendame järjepidevalt ja kaasajastada nende väljaõpet

Suurendame vastuvõttu tervishoiutöötajate erialadele Tartu Ülikoolis ja tervishoiu kõrgkoolides ning arendame järjepidevalt ja kaasajastada nende väljaõpet

Tõhustame ennetustööd vähendamaks õnnetussurmasid ja suitsiide

Tõhustame ennetustööd vähendamaks õnnetussurmasid ja suitsiide. Oluline on tõsta inimeste teadlikkust ning esmaabi oskusi vaimse tervise hoidmiseks.

Panustame senisest enam vaimse tervise valdkonda ning parandame psühholoogi ja psühhiaatri teenuse kättesaadavust

Panustame senisest enam vaimse tervise valdkonda ning parandame psühholoogi ja psühhiaatri teenuse kättesaadavust. Suurendame riikliku koolitustellimust vastavatele erialadele.

Teeme tihedat koostööd vaimse tervise valdkonnas tegutsevate organisatsioonidega ning parandame vaimse tervise häireid ja riskikäitumist ennetavate programmide kättesaadavust

Teeme tihedat koostööd vaimse tervise valdkonnas tegutsevate organisatsioonidega ning parandada vaimse tervise häireid ja riskikäitumist ennetavate programmide kättesaadavust.

Vaatame üle vaimse tervisega seotud tervishoiuteenuste riiklik nimekiri. Tagame teenuse kättesaadavuse parandamiseks riigieelarvelised vahendid.

Vaatame üle vaimse tervisega seotud tervishoiuteenuste riiklik nimekiri ning laiendame erinevate grupiteraapia meetodite ja teenusepakkujate osa. Tagame teenuse kättesaadavuse parandamiseks riigieelarvelised vahendid.

Laiendame erinevate grupiteraapia meetodite ja teenusepakkujate osa

Vaatame üle vaimse tervisega seotud tervishoiuteenuste riiklik nimekiri ning laiendame erinevate grupiteraapia meetodite ja teenusepakkujate osa. Tagame teenuse kättesaadavuse parandamiseks riigieelarvelised vahendid.

Käivitame tervise hoidmise programm haridusasutustes

Käivitame tervise hoidmise programm haridusasutustes. Üle Eesti tuleb tagada kõikides koolides kooliõdede, tervisedendusspetsialistide ning psühholoogide olemasolu.

Suurendame koostööd haigekassa ja ravimitootjate vahel parandamaks uute ravimite kättesaadavust Eestis

Suurendame koostööd haigekassa ja ravimitootjate vahel parandamaks uute ravimite kättesaadavust Eestis. Haigekassa peab arvestama uute ravimite puhul ravimist saadud positiivset ravitulemit ning sõltuvalt saavutatud eesmärkidest jagama rahalisi riske.

Peame oluliseks uue riikliku harvikhaiguste arengukava koostamist koos tegevuskava ning selle juurde käiva rahastusega.

Suurendame tähelepanu harvikhaigustele. Peame oluliseks uue riikliku arengukava koostamist koos tege- vuskava ning selle juurde käiva rahastusega.

Suurendame haigekassa rahastust erinevatele ennetustegevustele

Suurendame haigekassa rahastust erinevatele ennetustegevustele, sh propageerida liikumist ja tervislikke eluviise kõigis vanuserühmades eesmärgiga vähendada inimeste ravikulusid.

Suurendame palliatiivravi rahastust ja kättesaadavust Eestis

Suurendame palliatiivravi rahastust ja kättesaadavust Eestis.

Asendame tänased stipendiumid spordisüsteemis sportlase palgaga, mis tagaks sinna juurde käivad sotsiaalgarantiid

Asendame tänased stipendiumid spordisüsteemis sportlase palgaga, mis tagaks sinna juurde käivad sotsiaalgarantiid.

Võimaldame igale üldhariduskooli õpilasele üks tasuta spordi- või huvialaring oma kooli juures

Võimaldame igale üldhariduskooli õpilasele üks tasuta spordi- või huvialaring oma kooli juures.

Seame riiklikuks prioriteediks inimeste vaimne ja füüsiline tervis

Seame riiklikuks prioriteediks inimeste vaimne ja füüsiline tervis. Eesmärgi täitmiseks propageerime üle riigi liikuvat ning sportlikku eluviisi.

Tõstame kutsekvalifikatsiooniga treenerite palka, võrdsustades nende palgad vähemalt õpetajate miinimummääraga

Tõstame kutsekvalifikatsiooniga treenerite palka, võrdsustades nende palgad vähemalt õpetajate miinimummääraga.

Toetame liikumisharrastuse kontseptsiooni elluviimist

Toetame liikumisharrastuse kontseptsiooni elluviimist. Toetame kohalikke omavalitsusi kergliiklusteede ja terviseradade võrgustike loomisel. Rajame üle Eesti multifunktsionaalseid avalikus kasutuses olevaid spordiväljakuid.

Toetame kohalikke omavalitsusi kergliiklusteede ja terviseradade võrgustike loomisel

Toetame liikumisharrastuse kontseptsiooni elluviimist. Toetame kohalikke omavalitsusi kergliiklusteede ja terviseradade võrgustike loomisel. Rajame üle Eesti multifunktsionaalseid avalikus kasutuses olevaid spordiväljakuid.

Rajame üle Eesti multifunktsionaalseid avalikus kasutuses olevaid spordiväljakuid

Toetame liikumisharrastuse kontseptsiooni elluviimist. Toetame kohalikke omavalitsusi kergliiklusteede ja terviseradade võrgustike loomisel. Rajame üle Eesti multifunktsionaalseid avalikus kasutuses olevaid spordiväljakuid.

Arendame ja toetame regionaalseid tervisespordikeskusi igas Eesti suuremas regioonis

Arendame ja toetame regionaalseid tervisespordikeskusi igas Eesti suuremas regioonis. Arendame lõpuni Lõuna-Eestis Kääriku ja Tehvandi spordibaasid, Lääne-Eestis Palivere spordikompleksi ning alustame Põhja- Eesti piirkonda uue riikliku spordikeskuse rajamist.

Arendame lõpuni Lõuna-Eestis Kääriku ja Tehvandi spordibaasid

Arendame ja toetame regionaalseid tervisespordikeskusi igas Eesti suuremas regioonis. Arendame lõpuni Lõuna-Eestis Kääriku ja Tehvandi spordibaasid, Lääne-Eestis Palivere spordikompleksi ning alustame Põhja- Eesti piirkonda uue riikliku spordikeskuse rajamist.

Arendame Lääne-Eestis Palivere spordikompleksi

Arendame ja toetame regionaalseid tervisespordikeskusi igas Eesti suuremas regioonis. Arendame lõpuni Lõuna-Eestis Kääriku ja Tehvandi spordibaasid, Lääne-Eestis Palivere spordikompleksi ning alustame Põhja- Eesti piirkonda uue riikliku spordikeskuse rajamist.

Alustame Põhja- Eesti piirkonda uue riikliku spordikeskuse rajamist

Arendame ja toetame regionaalseid tervisespordikeskusi igas Eesti suuremas regioonis. Arendame lõpuni Lõuna-Eestis Kääriku ja Tehvandi spordibaasid, Lääne-Eestis Palivere spordikompleksi ning alustame Põhja- Eesti piirkonda uue riikliku spordikeskuse rajamist.

Soodustame ettevõtete seas sponsorluse pakkumist nii harrastus- kui ka tippspordile läbi maksuerisuste tegemise

Soodustame ettevõtete seas sponsorluse pakkumist nii harrastus- kui ka tippspordile läbi maksuerisuste tegemise. Spordi rahastamine peab suurenema nii avaliku kui ka erasektori osalusel.

Tõstame tervise edendamiseks tehtavate kulude maksuvaba piirmäära 800 euroni aastas

Suurendame tööandja maksuvabastust töötaja tervise edendamiseks tehtavatelt kulutustelt. Tõstame tervise edendamiseks tehtavate kulude maksuvaba piirmäära 800 euroni aastas.

Rajame Tallinnasse Eesti Spordi Maja, et koondada kokku ühte hoonesse meie erinevad spordialaliidud

Rajame Tallinnasse Eesti Spordi Maja, et koondada kokku ühte hoonesse meie erinevad spordialaliidud.

Suurendame Eesti Olümpiakomitee programmi „Team Estonia“ rahastust vähemalt ühe miljoni euro võrra igal aastal

Suurendame Eesti Olümpiakomitee programmi „Team Estonia“ rahastust vähemalt ühe miljoni euro võrra igal aastal.

Tagame spordivaldkonnale piisav rahastus, et saavutada dokumendis „Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030“ püstitatud eesmärgid

Tagame spordivaldkonnale piisav rahastus, et saavutada dokumendis „Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030“ püstitatud eesmärgid.

Sporditaristu rajamisel arvestame nii tippsportlaste, noorte kui ka vanemaealiste vajadustega

Sporditaristu rajamisel arvestame nii tippsportlaste, noorte kui ka vanemaealiste vajadustega.

Toetame laste liikumisaktiivsuse tõstmist koolides

Toetame laste liikumisaktiivsuse tõstmist koolides. Iga kooli kõrvale loome koostöös kohalike omavalitsustega jalgrattaparkla.

Iga kooli kõrvale loome koostöös kohalike omavalitsustega jalgrattaparkla.

Toetame laste liikumisaktiivsuse tõstmist koolides. Iga kooli kõrvale loome koostöös kohalike omavalitsustega jalgrattaparkla.

Avame koolide välispordirajatised avalikus kasutamiseks

Avame koolide välispordirajatised avalikus kasutamiseks. Avaliku sektori rahaga rajatud sporditaristu peab saama maksimaalse kasutuse.

Laiendame Eesti Olümpiakomitee projekti "Sport kooli!“

Laiendame Eesti Olümpiakomitee projekti «Sport kooli!“, eesmärgiga suurendada noorte huvi spordi ja liikumise vastu.

Toetame riiklikult Eestis täna juba toimuvaid tippspordi suurüritusi (näiteks Rally Estonia, WTA tenniseturniir jne) ning tuua siia uusi rahvusvahelisi tippspordi sündmusi

Toetame riiklikult Eestis täna juba toimuvaid tippspordi suurüritusi (näiteks Rally Estonia, WTA tenniseturniir jne) ning tuua siia uusi rahvusvahelisi tippspordi sündmusi. Läbi tippspordi ürituste paraneb Eesti kui turismiriigi maine ning külastatavus ja elavneb majandus.

Rahastame rohkem ujumise algõpetuse kursusi nii haridusasutustes kui ka täiskasvanutele

Rahastame rohkem ujumise algõpetuse kursusi nii haridusasutustes kui ka täiskasvanutele. Eesti inimeste ujumisoskus ja teadlikkus veeohutusest peab paranema.

Suuname rohkem vahendeid invaspordi arendamisse

Suuname rohkem vahendeid invaspordi arendamisse. Eesti puuetega inimeste osalus spordis peab tõusma nii harrastajate kui ka tippsportlaste seas. Meie tippsportlastel peab olema võimalus osaleda nii siseriiklikel kui ka rahvusvahelistel võistlustel.

Taastame spordirühm kaitseväes, et arendada läbi spordi suuremat ühiskonna kaitsetahet

Taastame spordirühm kaitseväes, et arendada läbi spordi suuremat ühiskonna kaitsetahet. Oluline on tagada tippsportlastele ajateenistuse läbimiseks tingimused, mis võimaldavad neil enda erialast sportlikku vormi säilitada.

Iga Eesti maakond peab saama 2027. aastaks vähemalt ühe multifunktsionaalse sisehalli

Jätkame koostöös kohalike omavalitsuste ja Eesti Jalgpalli Liiduga multifunktsionaalsete jalgpalli sisehallide rajamist. Iga Eesti maakond peab saama 2027. aastaks vähemalt ühe multifunktsionaalse sisehalli.

Ehitame välja Pirita Velodroomile rahvusvahelistele nõuetele vastav spordikompleks koos sisetrekiga

Ehitame riigi ja erasektori koostöös välja Pirita Velodroomile rahvusvahelistele nõuetele vastav spordikompleks koos sisetrekiga.

Rajame pallimängualade rahvusvaheliste suurtvõistluste korraldamiseks vastav multifunktsionaalne sporditaristu

Rajame pallimängualade rahvusvaheliste suurtvõistluste korraldamiseks vastav multifunktsionaalne sporditaristu, et Eesti saaks korralda tiitlivõistluste valikmänge ja -turniire.

Toetame riiklikult olümpianormidele vastava ujula rajamist Tallinnasse

Toetame riiklikult olümpianormidele vastava ujula rajamist Tallinnasse.

Ehitame koostöös Kaitseministeeriumiga Tapale ujula

Ehitame koostöös Kaitseministeeriumiga Tapale ujula.

Renoveerime koostöös kohaliku omavalitsusega Narva Kreenholmi staadion ning ehitame välja sealne spordikompleks koos abihoonetega

Renoveerime koostöös kohaliku omavalitsusega Narva Kreenholmi staadion ning ehitada välja sealne spordikompleks koos abihoonetega.

Liigume edasi suusatunneli projekti ettevalmistamisega koostöös erasektoriga

Taastame Eesti kui suusariigi kuulsus ja maine. Liigume edasi suusatunneli projekti ettevalmistamisega koostöös erasektoriga.

Soodustame ekstreemspordialade arengut Eestis, et edendada harrastussporti noorte seas

Soodustame ekstreemspordialade arengut Eestis, et edendada harrastussporti noorte seas ning toetame professionaalsete ekstreemsportlaste püüdlusi saavutamaks rahvusvaheliselt häid tulemusi. Loome programmi koostöös erasektoriga ekstreemhallide rajamiseks Eesti eri piirkondadesse.

Toetame professionaalsete ekstreemsportlaste püüdlusi saavutamaks rahvusvaheliselt häid tulemusi.

Soodustame ekstreemspordialade arengut Eestis, et edendada harrastussporti noorte seas ning toetame professionaalsete ekstreemsportlaste püüdlusi saavutamaks rahvusvaheliselt häid tulemusi. Loome programmi koostöös erasektoriga ekstreemhallide rajamiseks Eesti eri piirkondadesse.

Loome programmi koostöös erasektoriga ekstreemhallide rajamiseks Eesti eri piirkondadesse

Soodustame ekstreemspordialade arengut Eestis, et edendada harrastussporti noorte seas ning toetame professionaalsete ekstreemsportlaste püüdlusi saavutamaks rahvusvaheliselt häid tulemusi. Loome programmi koostöös erasektoriga ekstreemhallide rajamiseks Eesti eri piirkondadesse.

Renoveerime koostöös kohaliku omavalitsusega rahvusvaheliste tiitlivõistluste korraldamiseks sobiv Kadrioru staadion

Renoveerime koostöös kohaliku omavalitsusega rahvusvaheliste tiitlivõistluste korraldamiseks sobiv Kadrioru staadion.

Arendame koostöös kohaliku omavalitsusega välja Võrumaa uisukeskus

Arendame koostöös kohaliku omavalitsusega välja Võrumaa uisukeskus.

Panustame riiklikult Tallinna „Euroopa Spordipealinn 2025“ programmi ja tegevustesse

Panustame riiklikult Tallinna „Euroopa Spordipealinn 2025“ programmi ja tegevustesse.

Tugevdame riigi rolli koostöös ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega võitlemaks dopingu ning spordivõistlustega manipuleerimise vastasesse võitlusesse

Tugevdame riigi rolli koostöös ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega võitlemaks dopingu ning spordivõistlustega manipuleerimise vastasesse võitlusesse, et tagada puhas ja aus sport.

Toetame riiklikult e-spordi arengut koostöös erasektoriga

Toetame riiklikult e-spordi arengut koostöös erasektoriga.

Tagame igale põhikooli õpilasele koolipäeva õppeprogrammi raames vähemalt 60 minutit aktiivset liikumist

Tagame igale põhikooli õpilasele koolipäeva õppeprogrammi raames vähemalt 60 minutit aktiivset liikumist.

Suurendame olemasolevaid ja loome täiendavaid toetusi vähekindlustatud, puudega lapsi kasvatavatele, paljulapselistele ja üksikvanemate peredele

Suurendame olemasolevaid ja loome täiendavaid toetusi vähekindlustatud, puudega lapsi kasvatavatele, paljulapselistele ja üksikvanemate peredele.

Tõstame koheselt lapsetoetus esimese ja teise lapse kohta 100 euroni, nagu on kolmanda ja iga järgneva lapse puhul

Tõstame koheselt lapsetoetus esimese ja teise lapse kohta 100 euroni, nagu on kolmanda ja iga järgneva lapse puhul.

Indekseerime lapsetoetus ja pikendada toetuse maksmise perioodi lapse 21-aastaseks saamiseni

Indekseerime lapsetoetus ja pikendada toetuse maksmise perioodi lapse 21-aastaseks saamiseni, kui laps õpib gümnaasiumi või kutseõppeasutuse statsionaarses õppes, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis täiskoormusel.

Tõstame üksikvanema lapse toetus 100 euroni ning siduda see indekseerimisega

Tõstame üksikvanema lapse toetus 100 euroni ning siduda see indekseerimisega.

Tagame igale lapsele tasuta lasteaiakoht

Tagame igale lapsele tasuta lasteaiakoht. Kompenseerime kohalikele omavalitsustele sellega kaasnevad kulud.

Võimaldame igale üldhariduskooli õpilasele üks tasuta spordi- või huvialaring oma kooli juures

Võimaldame igale üldhariduskooli õpilasele üks tasuta spordi- või huvialaring oma kooli juures.

Loome paljulapselistele peredele pereauto soetamise ning eluruumide korrastamise toetusmeetmed

Loome paljulapselistele peredele pereauto soetamise ning eluruumide korrastamise toetusmeetmed.

Tagame erivajadustega lastele hoiuteenus sõltumata elukohast, mis võimaldaks lapsevanematel osaleda tööelus

Tagame erivajadustega lastele hoiuteenus sõltumata elukohast, mis võimaldaks lapsevanematel osaleda tööelus.

Hoolitseme selle eest, et vanem saaks pärast lapsega kodus oldud aega jätkata oma endisel töökohal

Hoolitseme selle eest, et vanem saaks pärast lapsega kodus oldud aega jätkata oma endisel töökohal.

Tõstame ühiskonnale eeskujuks peresõbralikke ettevõtteid

Tõstame ühiskonnale eeskujuks peresõbralikke ettevõtteid, kes avavad oma töötajate laste tarbeks hoiutubasid, võimaldavad emadel ja isadel teha kaugtööd ning hoolitsevad selle eest, et väikelaste vanemad saaksid võrdselt teistega oma kutsetööle pühenduda ja ametiredelil edeneda.

Pakkume välismaalt tagasipöördumise nõustamist igale perele ja üksikisikule

Pakkume välismaalt tagasipöördumise nõustamist igale perele ja üksikisikule, et lihtsustada Eesti elukorraldusega taas harjumist, koolikoha leidmist lastele ja muude praktiliste küsimuste lahendamist.

Tagame noortele peredele võimalus saada oma kodu soetamiseks eluasemelaenu riigi käendusel ning ilma kohustusliku omafinantseeringuta

Tagame noortele peredele võimalus saada oma kodu soetamiseks eluasemelaenu riigi käendusel ning ilma kohustusliku omafinantseeringuta.

Muudame vanemahüvitise süsteem paindlikumaks

Muudame vanemahüvitise süsteem paindlikumaks, mis võimaldaks vanemahüvitist maksta osaliselt vanavanematele eesmärgiga aidata lapsevanemad kiiremini tagasi tööjõuturule.

Parandame paari- ja peresuhteid toetavate teenuste (nõustamis- ja teraapiateenused) kättesaadavust

Parandame paari- ja peresuhteid toetavate teenuste (nõustamis- ja teraapiateenused) kättesaadavust.

Võimaldame noortel saada viivituseta psühholoogi või psühhiaatri abi

Võimaldame noortel saada viivituseta psühholoogi või psühhiaatri abi.

Tagame riigipoolse elatisabi süsteemi efektiivne toimimine, mis kindlustaks alimente mittesaavatele üksikvanematele laste elatusraha saamise

Tagame riigipoolse elatisabi süsteemi efektiivne toimimine, mis kindlustaks alimente mittesaavatele üksikvanematele laste elatusraha saamise.

Loome perevägivalla ohvritele üle Eesti toetussüsteemi vajadusel uue iseseisva elu alustamiseks

Võitleme perevägivallaga. Loome perevägivalla ohvritele üle Eesti toetussüsteemi vajadusel uue iseseisva elu alustamiseks. Toetame riiklikult laste ja naiste varjupaikade ning turvakeskuste tegevust.

Toetame riiklikult laste ja naiste varjupaikade ning turvakeskuste tegevust

Võitleme perevägivallaga. Loome perevägivalla ohvritele üle Eesti toetussüsteemi vajadusel uue iseseisva elu alustamiseks. Toetame riiklikult laste ja naiste varjupaikade ning turvakeskuste tegevust.

Tõstame ühiskonna teadlikkust, et märgata vägivalla ohvriks langenud lapsi

Tõstame ühiskonna teadlikkust, et märgata vägivalla ohvriks langenud lapsi. Tagame väärkoheldud laste abistamise ja toetamise sõltumata elukohast ning menetlusstaadiumist.

Suuname kohalikele omavalitsustele täiendavaid vahendeid, et igas omavalitsuses oleks vähemalt 1 lastekaitsetöötaja 1000 lapse kohta

Suuname kohalikele omavalitsustele täiendavaid vahendeid, et igas omavalitsuses oleks vähemalt 1 lastekaitsetöötaja 1000 lapse kohta. Tagame riiklikult võimaluse lastekaitsetöötajate pidevaks enesetäiendamiseks.

Suurendame laste ja lapsevanemate teadlikkust interneti ja digitaalsete kommunikatsioonivahendite kasutamisega seotud riskidest

Suurendame laste ja lapsevanemate teadlikkust interneti ja digitaalsete kommunikatsioonivahendite kasutamisega seotud riskidest.

Jätkame sotsiaaleluruumide loomist üle Eesti

Jätkame sotsiaaleluruumide loomist üle Eesti.